• Aktuality

Aktuality


Labyrint světa

LABYRINT SVĚTA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku (program vyhlašovaný spolu s vzdělávací nadací Jana Husa)


Smysl programu

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V programu budou podpořeny takové školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní (jako např. výuka volitelných seminářů klasických jazyků, vedení žáků k četbě klasických textů v originálech a nezkrácených překladech, ke studiu v archivech a depozitářích muzeí, k archeologickému výzkumu, k provádění a interpretování rozsáhlejších rozhovorů s pamětníky, nebo k pozorné interpretaci textů).Komu je program určen

Program je určen pro učitele základních a středních škol.Výše podporyPodpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.


Výběr podpořených aktivit

Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady a Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.


Přihláška do programu

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

1. Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty.

2. Podrobný popis časového rozložení

3. Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů

4. Prohlášení, že tato aktivita už nebyla podpořena jinou cenou nebo grantem


Časový harmonogram

Vyhlášení programu: 18. 7. 2016

Uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2017

Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne den před zasedáním Správní rady nadace v dubnu 2017 v Brně. Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace a jejich autoři budou mít volný vstup na Letní školu historie, pořádanou každoročně na začátku prázdnin Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, kde jim bude dán prostor pro představení jejich aktivit.


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa Cihlářská 15, 602 00 Brno Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová Telefon: 530 331 240 E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz Webové stránky: www.vnjh.cz Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová Tel:  777 007 918 E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz Webové stránky: www.pedf.cuni.cz/uprps


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám