Letní škola historie

1. 7. - 5. 7. 2017 - XXX. ročník LŠH


LŠH je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu. Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické, na rozvoj kritického politického myšlení. Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.


LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.


Pozvánka na XXX. Letní školu historie


Elektronická přihláška na XXX. LŠH


Program 30. letní školy je v přípravě. Hlavními tématy letos budou nejnovější československé a české dějiny, ruské dějiny a revoluce či Martin Luther a protestanství, doplněné o další přednášky. Vystoupí mj. tyto osobnosti s následujícími tématy:


doc. Jana Čechurová, PhD.: Systém politického stranictví a některé osobnosti období 1. republiky

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.: Marie Terezie

doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.: Afro-Američané v USA: Od otroctví k dnešku

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.: Metody orální historie

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.: Revoluce v Rusku v roce 1917

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.: Charta 77

prof. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD.: "Normalizace" 1969 - 1989 v ČS. Příspěvek ke stavu bádání

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Reformace 


Pro představu o LŠH se můžete podívat na programy z některých minulých letních škol:

program XXIX. Letní školy historie (2016)

program XXVIII. Letní školy historie (2015)

program XXVII. Letní školy historie (2014)


Letní škola probíhá každý den od 1. do 4. 7. přednáškami s diskusemi od 9 do 16,45, poslední den, 5. 7., jsou na programu exkurze (do odpoledne).


Program je doplněn ranními a podvečerními komentovanými vycházkami po Praze s PhDr. Evou Havlovcovou


Místem konání je Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1.


Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s PhDr. Evou Havlovcouvou. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka - před přednáškami - 30,- Kč, podvečerní - po konci přednášek - 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné od 2. 7. odpoledne v místě konání LŠH. Upozorňujeme, že kapacita vycházek je omezena na 40 míst / vycházku.


Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.


Informace o způsobu platby


Vložné činí 1 400 Kč. Stálí účastníci, nyní aktivní učitelé-důchodci (ročník 1954 a starší) a studenti (řádného denního studia) platí vložné 700,- Kč. Studenti (řádného denního studia) na PedF UK platí 350,- Kč. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index.)

 • Vložné i poplatek za společenský večer je možné platit:

  • Při registraci proti potvrzení.

  • Bankovním převodem, a to nejpozději však 15. června.

   Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647417.

   V případě platby bankovním převodem je při registraci nutno předložit doklad o zaplacení (výpis z banky).

 • Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.

 • Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení.


Ubytování

Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji v Praze (pravděpodobně opět kolej Komenského - Parléřova 6, 160 00 Praha 6. Mapu naleznete zde).

Cena za jednolůžkový pokoj je cca 265 Kč, dvoulůžkový cca 216 Kč.

Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy. Ubytování zajistíme i pro Vaše rodinné příslušníky.

Přihlášky na ubytování posílejte laskavě do 8. 6. 2017. Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci sami. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.


Veškeré další informace o letní škole historie Vám poskytne: Mgr. Barbora Holubová


Máte-li zájem o sborník z některé z minulých letních škol historie, obraťte se prosím na naše pracovníky: Mgr. Barbora Holubová
Poslední změna: 4. květen 2017 15:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám