Závěrečné zkoušky

Termíny

Přihláška k ZZk

Okruhy otázek

__________________________________________________________

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou ve 2. ročníku, po dokončení 3. semestru. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky v rozsahu daném studijním programem, a dále z obhajoby závěrečné práce z oborové didaktiky.


Před závěrečnou zkouškou je třeba mít uzavřený výkaz o studiu (index) a odevzdanou závěrečnou práci. Index se uzávírá na studijním oddělení PedF UK. Studijní referentka paní Bc. Ivana Merellová zkontroluje, zda jsou v indexu uvedeny všechny požadované záznamy o absolvování předepsaných zkoušek a zápočtů.


Závěrečnou zkoušku je v daném termínu nutné skládat v celém rozsahu (všechny předměty společně s obhajobou). Až v případě, že neuděláte závěrečnou zkoušku (nebo její část), opravuje pouze tu část, ve které jste neprospěli. K opravné zkoušce je opět potřeba podat přihlášku. Pro posluchače existují dva možné opravné termíny.Termíny závěrečných zkoušek


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - KVĚTEN 2017:


Osvědčení o absolvování studia se bude vydávat proti podpisu na studijním odd. referát CŽV od 29. června 2017.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - ÚNOR 2018:

 • Přihlášku k závěrečným zkouškám je potřeba odevzdat do 12. prosince 2017 na studijní oddělení CŹV (paní Ivaně Merellové).

 • Závěrečné práce je potřeba odevzdat do 12. prosince 2017. Jeden výtisk práce prosím doručte Vašemu vedoucímu ZP, druhý tištěný exemplář a 1x CD s elektronickou verzí práce ve formátu pdf odevzdejte do podatelny PedF UK na jméno Bc. Moniky Doubkové, ÚPRPŠ. V případě, že vedoucí práce vyžaduje dva výtisky ZP, odevzdejte paní Doubkové pouze elektronickou verzi na CD.

 • Posudky na závěrečné práce obdržíte elektronicky nejpozději týden před konáním obhajoby.

 • Upozornění:

  • K závěrečným zkouškám z pedagogiky a psychologie je potřeba se dostavit o 35 minut dříve, než je čas uvedený v harmonogramu.

   U zkoušek z oborových didaktik je potřeba se dostavit o 20 minut dříve, než je čas uvedený v harmonogramu.

  • K závěrečné zkoušce přineste ke kontrole uzavřený index. Index Vám uzavře paní Bc. Merellová na studijním oddělení nejpozději 15. ledna 2018.Přihláška k závěrečné zkoušce

Přihlášku k závěrečným zkouškám zašlete paní Bc. Ivaně Merellové na studijní oddělení CŽV v Rettigové 4. Formulář k závěrečné zkoušce naleznete zdePoslední změna: 23. červen 2017 12:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám