Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 221 900 346

jakub.pivarc@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1, 1. patro, č. dveří 103


Konzultační hodiny:Úterý 9:00 - 10:00 (případně dle dohody)


Vědecko-výzkumné zaměření:

Problematika žákovských prekoncepcí a miskoncepcí; inkluzivní vzdělávání; sociální pedagogika.


Vybraná publikační činnost

Odborné monografie


Články v odborných časopisech a sbornících

 • PIVARČ, Jakub. Metodologické aspekty diagnostiky a výzkumu žákovských prekoncepcí. In Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: Recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. s. 196 - 204. ISBN 978-80-7290-707-6.


Vědecko-výzkumné projekty

 • 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika‘‘ (registrační číslo projektu: 16-17708S).

 • 2013 - 2015 Grantová agentura Univerzity Karlovy; hlavní řešitel výzkumného projektu: ,,Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol‘‘ (ev. č. 242213).

 • 2013 Grantová agentura Univerzity Karlovy; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti‘‘ (ev. č. 330411).

 • 2012 - 2013 Specifický výzkum na vysokých školách; spolupracovník v rámci řešení mezinárodního projektu: ,,Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace‘‘ (7AMB12SK040).


Vybrané konferenční výstupy

 • PIVARČ, Jakub. Research on Affective Dimension of Primary Pupils' Preconceptions about Intellectual Disability. (Poster No. 247). The European Conference on Educational Research: Education and Transition – Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016. Dublin, Ireland, 23–26 Aug.

 • PIVARČ, Jakub. The Modern Social Pathology Phenomena and Their Related Health Risks from a Perspective of Primary School Pupils. (Poster No. 435). The European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015. Budapest, Hungary, 7-11 Sept.

 • PIVARČ, Jakub. The Changing Paradigm of Education in the Czech Republic: Inclusion Phenomenon and Its Conception of Primary School Pupils. (Poster No. 254). The European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015. Budapest, Hungary, 7-11 Sept.

 • PIVARČ, Jakub. Research on Pupils' Preconceptions of Intellectual Disability in a Context of the Current Changing Paradigm of Education in the Czech Republic. (Academic Poster). 8th Inclusive and Supportive Education Congress: Equity and Inclusion in Education, 2015. Lisbon, Portugal, 26-29 July.

 • PIVARČ, Jakub. Children’s Conceptions of Intellectual Disability: Three Views of Primary School Pupils. (Poster No. 235). The European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, 2014. Porto, Portugal, 1-5 Sept.

 • PIVARČ, Jakub. Žákovské prekoncepty mentálního postižení. (Akademický poster). XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 16. - 18. září 2013.

 • PIVARČ, Jakub. Preconceptions and Misconceptions of Elementary School Pupils toward Intellectual Disabilities. (Poster No. 577). The European Conference on Educational Research: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013. Istanbul, Turkey, 9-13 Sept. (Mezinárodní hodnotící komise European Educational Research Association (EERA) ocenila posterový příspěvek prezentovaný v generální sekci jako třetí nejzdařilejší).

 • PIVARČ, Jakub. Kvantitativní diagnostika afektivní dimenze žákovských prekoncepcí fenoménu alternativní religiozity. (Akademický poster). XX. výroční konference České pedagogické společnosti: Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 21. - 22. března 2013.

 • PIVARČ, Jakub. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u studentů vybraných gymnázií. (Akademický poster). XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 10. - 12. září 2012. (Hodnotící komise České asociace pedagogického výzkumu udělila cenu za nejzdařilejší posterový příspěvek).


Členství v profesních organizacích a vědeckých týmech

 • 01/2017 - dosud: Progres Q17 - Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)

 • 10/2013 - 2017: PRVOUK P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)

 • 03/2013 - dosud: Psychopedická společnost

 • 04/2012 - dosud: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

 • 04/2012 - dosud: Česká pedagogická společnost (ČPdS)


Výzkumné stáže

 • Krátkodobá výzkumná stáž na University of Glasgow (School of Education), Skotsko 4. - 6. 4. 2016


Univerzitní (fakultní) aktivity

 • 04/2014 - 04/2016: Člen stipendijní komise Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Témata kvalifikačních prací

 • Žákovské prekoncepce (dětská/žákovská pojetí) společenskovědních fenoménů či konceptů (např. sociálně patologických jevů; religiozity; štěstí; a dalších)

 • Miskoncepce a jejich překonávání v edukační realitě

 • Postoje aktérů vzdělávacího procesu (např. učitelů, žáků apod.) k osobám s různými handicapy/postižením

 • Inkluzivní vzdělávání v současném pedagogickém diskursuPoslední změna: 9. listopad 2017 08:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám