PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 221 900 341

jana.kohnova@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 105


Konzultační hodiny:Úterý 12:00 - 13:00


Vědecko-výzkumné zaměření:

Profesní rozvoj učitelů; komparace modelů dalšího vzdělávání učitelů - zahraniční koncepce i historický vývoj; výchova a vychovatelé; celoživotní vzdělávání.


Vybraná publikační činnost


Odborné monografie


 • KOSTELECKÁ, Yvona; KOSTELECKÝ, Tomáš; KOHNOVÁ, Jana et al. Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 181 s. ISBN 80-7290-148-6.

 • KOHNOVÁ, Jana et al. Další vzdělávání učitelů základních a středních škol jako prostředek transformace českého školství. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. 80 s. Studia paedagogica: vědeckoinformační bulletin Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, č. 16. ISSN 0862-4461.


Kapitoly v odborných monografiích


 • KOHNOVÁ, Jana. Současné trendy v dalším vzdělávání učitelů. In DANIELOVÁ, Lenka; LINHARTOVÁ, Dana; FEJFAROVÁ, Helena (eds.). Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. Brno: Pro Mendelovu univerzitu v Brně vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2012, s. 84 - 92. ISBN 978-80-210-5872-9.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 413 - 418. ISBN 978-80-7367-546-2.

 • KOHNOVÁ, Jana. Modely profesního rozvoje učitelů. In SPILKOVÁ, Vladimíra; VAŠUTOVÁ, Jaroslava et al. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, s. 279 - 286. ISBN 978-80-7290-384-9.

 • KOHNOVÁ, Jana. Teacher and Trainer Training in the Czech Republic. In Reshaping the Focus and Structure of VET Teaching Personnel Training in the Partner Countries. Copenhagen: DEL (Danmarks erhvervspaedagogiske laereruddannelse), 1999, s. 47 - 50.


Články v odborných časopisech


 • KOHNOVÁ, Jana. Změna požadavků na učitelskou profesi a nejasnost nových pojmů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2012, roč. 2, č. 1, 7 - 18. ISSN 1804-526X.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další profesní vzdělávání učitelů v České republice. Pedagogické rozhľady. 2008, roč. 17, č. 2, s. 18 - 20. ISSN 1335-0404.

 • KOHNOVÁ, Jana. Změna paradigmatu školního vzdělávání a další vzdělávání učitelů. Pedagogické rozhľady. 2006, roč. 15, č. 4 - 5, s. 49 - 54. ISSN 1335-0404.

 • KOHNOVÁ, Jana. Schulentwicklung in der Tschechischen Republik. Pädagogik. 2002, Jg. 54, Heft 9, s. 44 - 48. ISSN 0933-422X.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a vzdělávací politika. Pedagogika. 1999, roč. 49, č. 2, s. 128 - 132. ISSN 3330-3815.

 • KOHNOVÁ, Jana. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů. Pedagogická orientace. 1995, č. 16 - 17, s. 109 - 118. ISSN 1211-4669.


Články v konferenčních sbornících


 • KOHNOVÁ, Jana. Podmínky profesního rozvoje učitelů v České republice. In KRAJČOVÁ, Naděžd; ŠUŤÁKOVÁ, Valentína. Učiteľ na ceste k profesionalite. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a Škola plus, 2013, s. 386 - 397. ISBN 978-80-555-0984-6.

 • KOHNOVÁ, Jana; KOSTELECKÁ, Yvona. Proekt Integraciâ detej inostrancev v sisteme češskih načal´nyh škol. In Integracionnye processy v škol´nom obrazovatel´nom komplekse: idei i opyt dlâ edinoj obrazovatel´noj sredy (praktičeskij aspekt). Moskva: Moscow open education institute, 2013, s. 162 - 173. ISBN 978-5-906294-14-2.

 • KOHNOVÁ, Jana. Pojem kompetence a vzdělávání. In KAŠČÁK, Ondrej; PUPALA, Branislav (eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 75 - 80. ISBN 978-80-8078-459-1.

 • KOHNOVÁ, Jana. Nové paradigma školního vzdělávání - výzvy a ohrožení. In FRANIOK, Petr; KNOTOVÁ, Dana (eds.). Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, s. 253 - 257. ISBN 978-80-210-4752-5.

 • Tschechischen Republik. In BURKHARD, Christoph; EIKENBUSCH, Gerhard (Hrsg.). Schulentwicklung International. Hamburg: Bergmann + Helbig, 2003, s. 86 - 95. PB-Bücher, sv. 43. ISBN 3925836527.

 • KOHNOVÁ, Jana. Celoživotní vzdělávání (učení): Proměny podmínek dalšího vzdělávání učitelů v České republice. In Biodromálne premeny učiteľa - učiteľ v premenách času, Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za podpory Ministerstva školstva SR a Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV: Prešov 19. - 20. jún 2003. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 56 - 69. ISBN 80-8068-231-3.

 • KOHNOVÁ, Jana. Problémy profesního rozvoje učitelů v zemích EU a OECD. In WALTEROVÁ, Eliška (ed.). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl, Teoretické a komparativní studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, s. 189 - 204. Výzkumný záměr. ISBN 80-7290-085-4.


Učební texty


 • KOHNOVÁ, Jana. Úvod do studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.

Ostatní odborné práce


Příspěvky v nerecenzovaných sbornících


 • KOHNOVÁ, Jana. Vzdělávání nebo výcvik? Jedna z otázek změny paradigmatu vzdělávání. In BENDL, Stanislav; ZVÍROTSKÝ, Michal (eds.). Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace: Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. - 17. února 2011 v Praze [CD ROM]. 2 vyd. Brno: Tribun, 2011, s. 1 - 6. ISBN 978-80-263-0064-9.

 • KOHNOVÁ, Jana. Zmena paradigmy školského vzdelávania s ďalšie vzdelávanie učiteľov: Špecifiká situácie v Českej republike. In VALICA, Miroslav (ed.). Kríza učiteľskej profesie - hľadanie riešení. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica; Metodicko-pedagogické centrum Bratislava; Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2006, s. 71 - 82. ISBN 80-8041-505-6.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů se zřetelem k jejich rolím a funkcím. In WALTEROVÁ, Eliška (red). Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: sborník z celostátní konference. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001, s. 64 - 91. 2. díl. Návrh kategorizace funkcí učitelů, vychovatelů a mistrů s. 36 - 42 a 143 - 154, s. ISBN 80-7290-059-5.

 • KOHNOVÁ, Jana.  Weiter- und Fortbildung der Lehrer in der Tschechischen Republik. In Thiem, Wolfgang, Hrsg. Weiter-und Fortbildung der Lehrer - wesentliche Voraussetzung und Bedingung einer inneren Schulreform: Bildungsreformen in der Folge politischer und gesellschaftlicher Transformationen in Belarus, Polen, Russland, der Tschechischen Republik, Ungarn und den neuen Bundesländern: Materialien einer wissenschaftlichen Tagung vom 11. bis zum 14. Oktober 1999 im Pädagogischen Landesinstitut Brandenburg in Ludwigsfelde-Struveshof. Potsdam: Universität Potsdam, 2000, s. 59 - 65. ISBN 3-935024-05-3.

 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů v transformaci české vzdělávací soustavy. In Mareš, Jiří; Průcha, Jan; Walterová, Eliška (eds.). Pedagogický výzkum a transformace české školy: Sborník referátů a abstrakt z 1. konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Česká asociace pedagogického výzkumu; Ústav pedagogických a psychologických výzkumů Pedagogické fakulty UK, 1993, s. 105 - 108. ISBN 80-901670-0-4.


Výzkumné zprávy


 • Van CAUWENBERGHE-QUAX, Carla; KOHNOVÁ, Jana et al. Final report: Development and Marketing Consultancy for In-Service Teacher Training Institutions in the Czech Republic: Phare Res, WP4/1/T9204/2401/L013. Hertogenbosch (Nizozemí): KPC Hertogenbosch, 1997.

 • České vydání: Van CAUWENBERGHE-QUAX, Carla; KOHNOVÁ, Jana et al. Rozvoj a marketingové poradenství pro instituce dalšího vzdělávání. WP4/comp.II.C/Activity 1/T9204/2401/L013. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1997. 39 s.


Výzkumné zprávy nepublikované


 • KOHNOVÁ, Jana. Vstupní studie Profesní rozvoj učitelů: Modely profesního rozvoje učitelů: Dílčí úkol výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha, 2007. 8 s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ.

 • KOHNOVÁ, Jana. Teacher/trainer training in vocational education and training (TTT-VET). Copenhagen [Dánsko], 1998. 38 s. Výzkumná zpráva. Řešitelské pracoviště: ÚVRŠ PedF UK, zadáno Národním ústavem vzdělávání. Pro DEL (Danmarks erhvervspaedagogiske laereruddannelse).

 • KOHNOVÁ, Jana (zprac.). Celoživotní vzdělávání učitelů. Praha, 1996. 50 s. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství.

 • KOHNOVÁ, Jana et al. Další vzdělávání učitelů na úrovni okresů. Praha, 1995. 49 s + příl. Resortní výzkumný projekt MŠMT ČR v rámci programu Školská politika. Ev. č. RS 95 RC 439. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství.

 • KOHNOVÁ, Jana (garant). Atestace - řešení obsahových a organizačních otázek atestací učitelů jako důležitého stimulu zvyšování jejich pedagogické kompetence. Praha, 1993. 64 s. Resortní výzkumný projekt pro MŠMT ČR. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství.

 • KOHNOVÁ, Jana (garant). Další vzdělávání učitelů - rozpracování koncepčních otázek DVU a zvyšování pedagogické kompetence učitelů. Praha, 1993. 73 s. Resortní výzkumný projekt pro MŠMT ČR. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství.

 • KOHNOVÁ, Jana (řešitel). Další vzdělávání učitelů středních a základních škol jako prostředek transformace českého školství. Praha, 1993. 192 s. Resortní výzkumný projekt MŠMT ČR RV/1993/č.I/1/2. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství.

 • KOHNOVÁ, Jana; DOSTÁLOVÁ, Radmila (garantky). Systém dalšího vzdělávání učitelů a servisní střediska pro učitele v regionu. Praha, 1992.  I, díl 43 str., 2. díl 151 str. Resortní výzkumný projekt pro MŠMT ČR. Řešitelské pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav rozvoje školství a postgraduálního studia.

 • ŠVECOVÁ, Jana et al. Teachers in the Czech Republic: Problems of Teacher Education. 26 s. In Projekt NESA - Joint European Project: Innovation in Teacher - Training and Educational Studies: Survey Study into Conditions, Problems and Policy of Education in Central Europe: The Case of Czechoslovakia. Praha, 1992, 100 s. Spoluautorka.


Expertizy


 • 1999 - dosud: Hodnocení žádostí o akreditaci programů DVPP – jako členka Akreditatsční komise pro DVPP ministerstva školství.

 • Teacher/Trainer Training (TTT) in Vocational Education and Training. Country survay on VET teacher/trainer training – CERI/OECD. Project manager Sören P.Nielsen, Dánsko, Staten Erhvervspädagogiske Laereruddannelse, Copenhagen. Zpracování kapitoly o ČR 38 str. Národní expert. 1998. Projekt byl zadán Národním vzdělávacím fondem.

 • 1995 - 1996: návrh ,,Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků‘‘. Podkladový materiál pro MŠMT ČR, pro poradu vedení - č.j. 27050/94-20  (využito v programu Učitel), spoluautor.

 • 1994 - 1995: návrh ,,Koncepce dalšího vzdělávání učitelů‘‘. Podkladový materiál pro MŠMT ČR, verze pro poradu náměstků č.j. 27050/94-20  (využito v programu Učitel), spoluautor.

 • Podklady pro databázi EURYBASE, KOHNOVÁ, Jana. Kapitola 8.3.1. Další vzdělávání učitelů mateřských, základních a středních škol. Chapter 8.3.1. In-service training of school teachers. Český a anglický text pro kapitolu o vzdělávacím systému ČR pro databázi EURYBASE. Zpracováno 2001-2002. Další zpracování 2005. Původně dostupné zde


Disertační práce


 • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha, 2003. 182 s. Disertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Ostatní publikace


Recenze


 • KOHNOVÁ, Jana; DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. [Recenze]. Informatorium Fakulty pedagogické UK. 2004, č. 39, s. 15.

 • KOHNOVÁ, J.; RYBOVÁ, J.; FIŠER, J. Původ čtvrté podstaty v atomistickém učení Epikúrově a filosofický význam její interpretace u Lucretia. [Recenze]. Listy filologické, 1966, roč. 89, č. 4, s. 444 - 446.


Články v časopisech


 • KOHNOVÁ, Jana. Labyrint světa o cenu Vladimíra Jochmana: Vyhlášení vítězů soutěže pro učitele. Učitelské noviny. 2014, roč. 117, č. 22, s. 22. ISSN 0139-5718.

 • KOHNOVÁ, Jana. Konference Profesní rozvoj učitelů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2012, roč. 2, č. 2, s. 84 - 86. ISSN 1804-526X.

 • KOHNOVÁ, Jana. Novela zákona je založena na chybném předpokladu. Učitelské noviny. 2008, roč. 111, č. 24, s. 15 - 16. ISSN 0139-5718.

 • VAŠUTOVÁ, Jaroslava; ŠVEC, Vlastimil; KOHNOVÁ, Jana. Podpora práce učitelů: projekt rezortního výzkumu MŠMT ČR LS 20006. Učitelské noviny. 2001, roč. 104, č. 25, s. 15 – 18. ISSN 0139-5718.

 • KOHNOVÁ, Jana. Memorandum účastníků 14. Letní školy historie. Zpravodaj Historického klubu. 2001, roč. 12, č. 2, s. 69 - 71.


Příspěvky ve sbornících ostatní - zprávy


 • KOHNOVÁ, Jana. Konference Profesní rozvoj učitelů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2012, roč. 2, č. 2, 84 - 86. ISSN 1804- 526X.

 • KOHNOVÁ, Jana. Příspěvky na konferenci Systémy vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny. In Nové cesty středoevropského partnerství: záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. Praha: Policy centre for the Promotion of Democracy, 2003, s. 197 - 199; 231 - 232; 250. ISBN 80-903122-2-5.

 • KOHNOVÁ, Jana. Příspěvky - zprávy. In Ost-Dokumentation: Bildungs, Wissenschafts - und Kulturpolitik in Mittel - und Osteuropa. St. Pölten: NÖ Landesakademie, 1998 - 1999.


Recenzní posudky


 • pro časopisy Pedagogická orientace, Pedagogika, Liefelong Learning, Orbis scholae aj.   

 • na vzdělávací a rozvojové projekty

 • na vzdělávací programy DVU i pro AK VŠ studia, granty apod.


Editorská práce


 • KOHNOVÁ, Jana; HOLUBOVÁ, Barbora (eds.). Ideologie, ideje, předsudky - protest, obrana, pravda: XXV. letní škola historie: sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 113 s. ISBN 978-80-7290-633-8.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2012, 335 s. ISBN 978-80-7290-625-3.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Výuka dějepisu a současná proměna světa: XX. letní škola historie: Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7290-355-7.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 133 s. ISBN 80-7290-231-8.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Teachers and their university education at the turn of the millennium: Proceedings of the international conference = Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: Sborník referátů z mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. 364 s. ISBN 80-7290-036-6.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Rudolf II.: kultura a politika v Českém království před třicetiletou válkou v evropském kontextu: sborník přednášek: CDCC program dalšího vzdělávání učitelů:  10. - 14. července 1997. Praha: Porta linguarum Praha, 1997. 74 s. ISBN 80-901833-3-6.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Občan - národ - stát: vznik nových států v Evropě na začátku 20. století: [sborník přednášek ze semináře, pořádaného jako součást programu Rady Evropy CDCC Teacher Bursaries Scheme], Poděbrady 18. - 24. dubna 1996. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996. 122 s.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Jedno slovo pravdy: sborník textů k filmu natočenému podle proslovu Alexandra Solženicyna při udělení Nobelovy ceny. 2. upr. vyd. Praha: Porta linguarum Praha, 1996. 100 s. ISBN 80-901833-0-1.

 • KOHNOVÁ, Jana (ed.). Člověk a lidská práva: sborník dokumentů OSN k lidským právům. Sest. Praha: Horizont, 1969. 103 s.


Rozhlasová a televizní vystoupení


 • KOHNOVÁ, Jana; PROCHÁZKA, Tomáš; BEZDĚKOVÁ, Klára. Káva o čtvrté - téma celoživotní vzdělávání, 7. 3. 2006, 60 min. (rozhlas).

 • KOHNOVÁ, Jana. Vystoupení v ČT - Dobré ráno. Výročí sebeupálení Jana Palacha., 10 minut, 16. 1. 2008 (televize).

 • Deutschland Radio 1.6.2008, Berlin. Konference „Crossing 68/89“- Kunst.Zeit. Geschichte. Pořadatel konference: Kulturstiftung des Bundes - ZIPP. Program Mit "1968" und "1989": Der Geist der Revolte in allen Räumen. Von Tamara Tischendorf. Diskusi v rámci konference přenášelo „Deutschlandradio“. Účast na diskusi: Jana Kohnová. 1. 6. 2008 - cca 19:30 - 23:00Uhr

  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/794508/

  http://www.deutschlandfunk.de/der-geist-der-revolte-in-allen-raeumen.691.de.html?dram:article_id=51683

Vybrané vědecko-výzkumné projekty


 • 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; spoluřešitelka výzkumného projektu: „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol ‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S).

 • 2009 - 2011 Projekt ,,Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému''. Dotační program MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Řešitelka: Y. Kostelecká. Spoluřešitelka J. Kohnová.

 • 2007 - 2013: Výzkumný záměr MSM 0021620862 - ,,Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání''. Řešitelka: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSs.

  - Dílčí úkol - Profesní rozvoj učitelů - Modely profesního rozvoje učitelů - řešitelka J. Kohnová.

  - Dílčí výstup 1: Konference se zahraniční účastí Profesní rozvoj učitelů, Praha, PedF UK, 23. - 24. 4. 2012. Vědecký i org, garant J. Kohnová.

  - Dílčí výstup 2: Kohnová, Jana (ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3.

 • 2009: Projekt ,,Multikulturní výchova - průřezové téma školního vzdělávání‘‘. Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Modul dotačního programu: B - podpora multikulturní výchovy. Řešitelka J. Kohnová.

 • 2007: Projekt ,,Další profesní vzdělávání učitelů zaměřené na realizaci kurikulární reformy ve výuce dějepisu''. V rámci programu Profesionalizace přípravy učitelů na UK. Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů, a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Řešitelka J. Kohnová.

 • 2006 - 2008: Projekt ,,Nové formy vzdělávání při využití ICT pomůcek ve výuce''. Řešitel S-COMP. Spoluřešitel ÚPRPŠ PedF UK - I. Jiroušková, J. Kohnová.

 • 2005 - 2008: Celouniverzitní projekt učitelských fakult Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze, členka celouniverzitního řešitelského týmu a fakultní koordinátorka (J. Kohnová). ESF – JPD3 Z.04.3.07/3.1.01.1/0119 UK - CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119.

 • 2001 - 2003: Výzkumný úkol LS01 - Výzkum možností systémového zavedení distanční resp. kombinované formy studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, řešitelka H. Zlámalová, Centrum pro studium vysokého školství. Kohnová, J. - spoluřešitelka: část: Stav dalšího vzdělávání učitelů v ČR.

 • 2000 - 2002: Výzkumný záměr č. 206 009 - Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Řešitelka E. Walterová, PedF UK Praha; spoluřešitelka J. Kohnová. Výstupy: část: Stav DVU na úrovni okresů a analýza funkcí institucionální sítě DVU (2000); část: Problémy profesního rozvoje učitelů v zemích OECD (2001).

 • 2000 - 2001: Resortní výzkum MŠMT ČR - Podpora práce učitelů. Projekt LS 20006, garant E. Walterová, PedF UK Praha. Řešitelé: E. Walterová; V. Švec; J. Vašutová; J. Kohnová. Dílčí úkol č. 3 - J. Kohnová: Další vzdělávání učitelů se zřetelem k diferenciaci jejich rolí, výstupy:

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k diferenciaci jejich rolí, průběžná zpráva; s J. Beranem, J. Tomancovou (2000)

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k jejich rolím a funkcím (2001)

  - Návrh kategorizace funkcí učitelů, vychovatelů a mistrů (2001)

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k jejich funkcím ve škole (2001)

 • 2000: Grant Celoživotní vzdělávání, v rámci programu MŠMT ČR č. j. 196/2000-30 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitelka J. Kohnová.

 • 1998: Rezortní výzkum MŠMT - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie, RS 98013, garant Dr. Helena Zlámalová, Centrum pro studium vysokého školství, spoluřešitelka, Centrum pro studium VŠ, Středisko distančního vzdělávání, spoluřešitelka J. Kohnová.

 • 1997 - 1998: Cesty k profesionalizaci učitelů, grant RS  9700 11 (garant Doc. J. Koťa, FF UK), spoluřešitelka. I. část: Profesionalita a vzdělávání učitelů - J. Kohnová, listopad 1997; II. část: Rozvoj profesních kompetencí učitelů a zvýšení přímé vyučovací činnosti, J. Kohnová. listopad 1998.

 • 1996 - 1997: ,,Development and Marketing Consultancy for In-service Teacher Training Institutions in Czech Republic'', pro MŠMT ve spolupráci s KPC - Kompakt Groep Hertogenbosch, národní expert v projektu J. Kohnová.

 • 1995 - 1996: Kreditní systém DVU, pro další vzdělávání učitelů angličtiny (spolu s Britskou radou a lektory angl. při regionálních pedagogických centrech, v rámci projektu MŠMT ČR), garant: M. Griffith; J. Kohnová – spoluřešitelka.

 • 1995 a 1996: Grant RS 95 RC 439 ,,Další vzdělávání učitelů na okresní úrovni‘‘, resortní výzkum MŠMT ČR, část 1. a 2. V rámci programu "Školská politika", 114 s., 62 s. + 100 s. příl.  garant projektu J. Kohnová.

 • 1994 - 1996: Projekt Rady Evropy Democracy, human right, Minorities: Educational and cultural  aspects“ - Pilot Project No 4 „History and Identity“. Garant Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten der Österreichische Republik, spolupráce pěti středoevropských států. Národní koordinátorka J. Kohnová.

 • 1994 - 1995: A) Koncepce dalšího vzdělávání učitelů; B) Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -  podkladový materiál pro MŠMT ČR, dvě verze, obě pro poradu náměstků i pro poradu vedení - č.j. 27050/94-20 (využito v programu Učitel), spoluautorka obou verzí (další spoluautoři se měnili: J. Beran, V. Koucký aj.).

 • 1993: Resortní výzkumný projekt 1993 I/1/2 Další vzdělávání učitelů základních a středních škol jako prostředek transformace českého školství, 189 s., garant projektu J. Kohnová.

 • 1993: Resortní výzkumný projekt Atestace - řešení obsahových a organizačních otázek atestací učitelů, pro odbor 20 MŠMT ČR, 80 s., garant projektu J. Kohnová.

 • 1993: Resortní výzkumný projekt pro odbor 20 MŠMT ČR Další vzdělávání učitelů - rozpracování koncepčních otázek DVU a zvyšování pedagogické kompetence, 74 s., garant projektu J. Kohnová.

 • 1992: Resortní výzkumný projekt Systém dalšího vzdělávání učitelů a servisní střediska pro učitele v regionu, 196 s., garant projektu J. Kohnová.

Vybrané konferenční výstupy


 • Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze dne 11.10.2014. Přednáška ,,Význam a podmínky celoživotního vzdělávání učitelů‘‘ (2014).

 • Konference Jugend im 20. Jahrhundert in der Tschechoslowakei. Bad Wiessee. Konaná jako součást Jahrestagung des Collegium Carolinum. Přednáška a členka diskusního panelu ,,Šedesátá léta jako generační zkušenost‘‘ (2013).

 • Mezinárodní konference Evropa 1968-1989. Společnost v proměnách. Liblice. Pořadatel akce: Heinrich Böll Stiftung, Ústav soudobých dějin AV ČR, Goethe-Institut, Gender Studies, Referát, vedení workshopu jedné ze sekcí (2008).

 • Seminář o distančním vzdělávání. Praha, Malá aula Karolina. Přednáška ,,Informace z konference o distančním vzdělávání v Düsseldorfu‘‘ (2001).

Akademické stáže


 • Švýcarsko:

  1992, 1993, 1995 - Caux - stálá konference Moral Re-Armamant (studijní pobyt vždy 14 dnů).

 • Švýcarsko a Lichtenštejnsko:

  1993 - Akce Rady Evropy: a) Týdenní stáž ve škole ve Vadúzu (projektový týden); b) Týdenní konference švýcarských učitelů v Davosu s mezinárodní účastí.

 • Německo:

  1992 - 1 týden; studijní pobyt v centru dalšího vzdělávání - NRW - Akademie Calw, spojeno s konferencí k dalšímu vzdělávání učitelů.

 • 1993 - 1 týden; konference k dalšímu vzdělávání učitelů DaF, Lipsko, na pozvání Němčina jako jazyk cizí, referát o transformaci školství a DVU v ČR.

 • 1997, 1998, 1999, 2000 - Studijní pobyty na Freie Universität Berlin. Institut für Allgemeine Pädagogik, studijní pobyt v rámci meziuniverzitní výměny vysokoškolských učitelů mezi Univerzitou Karlovou Praha a Freie Universität Berlin. Prof. Dr. Hans Merkens a další. Příprava podkladů na disertační práci. Dlouhodobé pobyty - (2x 1 měsíc, 2x 14 dnů).

 • 1999 - Účast na Stálém mezinárodní semináři středoevropských a východoevropských pedagogických fakult a dalších pedagogických pracovišť k aktuálním otázkám transformace školství v „nových demokraciích“. „Weiterbildung und Fortbildung der Lehrer – wesentliche Voraussetzung und Bedingung einer inneren Schulreform“, Universität Potsdam – Institut für Pädagogik, prof. Dr. W. Thiem.

 • 2006 - Studijní pobyt v Německu v bavorské Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen. Jednání s představiteli této vzdělávací instituce, návštěvy vzdělávacích akcí.

 • Rakousko:

  2006 - Vídeň: Jednání s rektorkou nově založené Pädagogische Hochschule Wien. Rektorát nově zakládané Pädagogische Hochschule - Rektorin, dr. Dagmar Hackl. Krems, Dolní Rakousko: Návštěva Pädagigische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems - jednání s představiteli instituce dalšího vzdělávání učitelů v době zákonné změny vzdělávání učitelů. Zajišťování dokumentace a dalších materiálů, diskuse o proměnách vzdělávání učitelů v Rakousku a o zajišťování DVU v souvislosti s těmito změnami.

 • Maďarsko:

  2006 - Studijní pobyt v Maďarsku: Budapešť, instituce Schola Nova, jednání s pracovníky projektů DVU. Jednání s pracovníky Výzkumného ústavu pro vzdělávání - National Institute for Public Education. Tlumočení z maďarštiny zajištěno. Shromáždění dokumentace o DVU v Maďarsku

 • Další kratší pobyty spojené s problematikou DVU a vzdělávání: Polsko, Nizozemí, Japonsko, Itálie aj.

Členství v profesních organizacích


 • 2010 - dosud: Členka komise pro udělování Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa, vyhlašované Nadací Jana Husa.

 • 2002 - 2014: Členka AIVD (Asociaci institucí vzdělávání dospělých), zastupující PedF UK (i UK) v AIVD.

 • 1995 - dosud: Členka Asociace učitelů dějepisu (ASUD), nějakou dobu i členkou hlavního výboru. ASUD je kolektivním členem (Sdružení historiků ČR – Historického klubu; EUROCLIO - European Association of History Educators).

 • 1993 - dosud: Členka České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV).

 • 1992 - dosud: Česká pedagogická společnost (ČPdS), dlouholetá členka hlavního výboru, opakovaně místopředsedkyní. Členka redakční rady Pedagogická orientace.

 • 1998 - 2010: Členka Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Výuková činnost


 • Profesní rozvoj učitelů a další vzdělávání (nyní není aktuální - převzala katedra pedagogiky)

  - Povinný předmět pro studenty oboru pedagogika - Mgr. studium

  - Povinně volitelný pro další učitelské obory - Mgr. studium

 • Úvod do studia

  - Bc. Vychovatelství

  - Učitelství VVP

  - Učitelství základních uměleckých škol, SOUŠ a konzervatoří

 • Metodika psaní závěrečné práce

  - Bc. Vychovatelství

  - Učitelství VVP

  - Učitelství základních uměleckých škol, SOUŠ a konzervatoří

 • Vedení, konzultant, posudky na závěrečné práce

  - Bakalářské práce - obor Vychovatelství (cca 20 bakalářských prací - jiné katedry)

  - Diplomové práce

  - posudky na závěrečné práce (diplomové i bakalářské)

  - konzultant závěrečných prací

Koncepční a projektová pedagogická činnost


 • 1992 - 2015: Každoroční Letní škola historie, pro učitele dějepisu, občanské výchovy na ZŠ i SŠ, cca 150 - 300 účastníků, Praha.

 • 1992 - 2015: Kurzy průběžného vzdělávání učitelů. 30 až 40 akreditovaných kurzů, realizovaných opakovaně několikrát během roku, některé se konají opakovaně pro zájem pedagogů několik let.

 • 2000 - 2015: Doplňující pedagogické studium / Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství pro učitele odborných předmětů základních uměleckých škol a konzervatoří, tří semestrové kombinované studium.

 • 1999 - 2007: Doplňující pedagogické studium / pro vychovatele, tří semestrové kombinované studium.

 • 1999 - 2015: Doplňující pedagogické studium / Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ, čtyř semestrové/tří semestrové kombinované studium.

 • 2005 - 2013: Koncipování vzdělávacích programů řádného Bc. studia Vychovatelství (realizováno, zpracovala garant J. Kohnová); Koncipování vzdělávacích programů řádného Bc. studia Výtvarná pedagogika (udělena akreditace Akreditační komise pro VŠ, zpracovala J. Kohnová); Koncipování vzdělávacích programů řádného Bc. studia Hudební pedagogika (prošlo řízením až do AK, nebyl včas doplněn 1 údaj, zpracovala J. Kohnová).

Pořádání konferencí


 • 2012: Profesní rozvoj učitelů, Pedagogická fakulta UK, vědecká konference s mezinárodní účastí - součást VZ Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výstupem je monografie Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání.  

 • 2006: Konference Další  profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, k 60. výročí založení Pedagogické fakulty UK v Praze a 61. výročí uzákonění vysokoškolského vzdělávání učitelů. Odborný a organizační garant J. Kohnová.

 • 2005: Konference Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Konference pěti učitelských fakult UK se konala na závěr řešení celouniverzitního evropského projektu. Odborný a organizační garant J. Kohnová a zástupci jednotlivých fakult.

 • 2004: Kolokvium 'Role vysokých škol v dalším vzdělávání učitelů - očekávání a možnosti.  Místo konání Praha dne 16. června 2004: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ. Garant a organizátor. Kohnová, Jana. Výstupní materiál Další profesní vzdělávání.

 • 1993 - dosud: Každoroční konference ČPdS, participace na přípravě většiny těchto konferencí jako členka hlavního výboru společnosti,

 • 1992 - dosud: Letní škola historie - každoroční vzdělávací konference pro učitele dějepisu a dalších společenských věd. Výstupem jsou každoroční sborníky vědeckých studií z oblasti humanitních věd.

 • 1998: Mezinárodní vědecká konference k 650. výročí založení univerzity Karlovy Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí - Teacher and their University Education at the Turn of the Millennium. Praha - Pedagogická fakulta, Karolinum; ředitelka konference.


Mezinárodní semináře programu CDCC Rady Evropy


 • 1997: Seminář v rámci programu CDCC Rady Evropy a MŠMT ČR: Rudolf II. - Kultura a politika v Českém království před třicetiletou  válkou v  evropském   kontextu / Rudolph II. - Culture and Politics in the Bohemian Kingdom before the Thirty Years  War in a European Context, Praha, učitelé z 22 zemí Evropy. Odborná a organizační garance projektu: J. Kohnová.

 • 1996: Seminář v rámci programu CDCC Rady Evropy a MŠMT ČR: Citizen - Nation - State / Občan - národ – stát / Bürger – Nation – Staat: Vznik nových států v Evropě na začátku 20. století / A Rise of New State at the Beginning the 20th Century / Die Entstehung der neuen Staaten in Europa am Anfang des 20. Jahrhunderts, Poděbrady, učitelé z dvaceti zemí Evropy. Odborná a organizační garance projektu: J. Kohnová.Poslední změna: 11. říjen 2016 13:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám