Projekty

Probíhající projekty


 • GA16-17708S. 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky, projekt: „Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika“ (registrační číslo projektu: 16-17708S), hlavní řešitelka: Y. Kostelecká. Projekt bude analyzovat současnou podobu fungování domácího vzdělávání v České republice v komparaci se situací v zahraničí.


 • 2014 - 2015 SELTIC IATEFL, Hornby awarded projekt. SELTIC je projekt propojující výuku cizího jazyka a přírodovědných předmětů. Pomáhá učitelům a žákům používat cizí jazyk v reálných situacích a seznámit se s postupy a fakty v přírodovědných oborech. Vytvářené materiály jsou pro žáky od předškolního, přes mladší a starší školní věk až po středoškoláky. S projektem, úspěšnými příklady a tipy se můžete seznámit na 60 minutovém webináři  (semináři realizovaném na dálku s využitím internetu).


 • GA13-32373S. 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; projekt: „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol“ (registrační číslo projektu: 13-32373S), hlavní řešitelka: Y. Kostelecká.

  Projekt je zaměřen na studium problematiky integrace žáků-cizinců do systému českých základních škol. V jeho průběhu je zjišťována úroveň jejich osvojení češtiny a analyzován dopad jazykových dovedností na sociální interakci ve třídě.


 • 2013 - 2015 Projekt: „Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědeckých předmětech a matematice“ - CZ.2.17/3.1.00/36215 financovaný v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), žadatel: Y. Kostelecká


Ukončené projekty


 • 2012 - 2014 Projekt: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha“. Financovaný v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), žadatel: Y. Kostelecká • 2007 - 2015: Výzkumný záměr MSM 0021620862 - „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“. Řešitelka: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSs.

  - Dílčí úkol - Profesní rozvoj učitelů - Modely profesního rozvoje učitelů - řešitelka: J. Kohnová.

  - Dílčí výstup 1: Konference se zahraniční účastí Profesní rozvoj učitelů, Praha, PedF UK, 23. - 24. 4. 2012. Vědecký i org. garant: J. Kohnová.

  - Dílčí výstup 2: Kohnová, Jana (ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3.


 • 2011 – 2013 Projekt Visegrad Visibility v rámci Int. Visegrad Fund zaměřený na sociologickou a uměleckou spolupráci mladých lidí z visegrádských zemí, spoluřešitelka projektu: J. Kohnová.


 • 2011 a 2012 Projekt „Podpora  učitelů  při  vzdělávání romských  žáků“ v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, řešitelka projektu B. Holubová.


 • 2009 - 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; výzkumný projekt s názvem: „Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému“, z dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009, 2010, 2011, hlavní řešitelka: Y.Kostelecká.


 • 2009: Projekt „Multikulturní výchova - průřezové téma školního vzdělávání“. Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Modul dotačního programu: B - podpora multikulturní výchovy. Řešitelka J. Kohnová.


 • 2007: Projekt „Další profesní vzdělávání učitelů zaměřené na realizaci kurikulární reformy ve výuce dějepisu“. V rámci programu Profesionalizace přípravy učitelů na UK. Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů, a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Řešitelka J. Kohnová.


 • 2006 - 2008: Projekt „Nové formy vzdělávání při využití ICT pomůcek ve výuce“. Řešitel S-COMP. Spoluřešitel ÚPRPŠ PedF UK - I. Jiroušková, J. Kohnová.


 • 2005 - 2008: Celouniverzitní projekt učitelských fakult Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze, členka celouniverzitního řešitelského týmu a fakultní koordinátorka (J. Kohnová). ESF – JPD3 Z.04.3.07/3.1.01.1/0119 UK - CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119.


 • 2001 - 2003: Výzkumný úkol LS01 - Výzkum možností systémového zavedení distanční resp. kombinované formy studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, řešitelka H. Zlámalová, Centrum pro studium vysokého školství. Kohnová, J. - spoluřešitelka: část: Stav dalšího vzdělávání učitelů v ČR.


 • 2000 - 2002: Výzkumný záměr č. 206 009 - Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Řešitelka E. Walterová, PedF UK Praha; spoluřešitelka J. Kohnová. Výstupy: část: Stav DVU na úrovni okresů a analýza funkcí institucionální sítě DVU (2000); část: Problémy profesního rozvoje učitelů v zemích OECD (2001).


 • 2000 - 2001: Resortní výzkum MŠMT ČR - Podpora práce učitelů. Projekt LS 20006, garant E. Walterová, PedF UK Praha. Řešitelé: E. Walterová; V. Švec; J. Vašutová; J. Kohnová. Dílčí úkol č. 3 - J. Kohnová: Další vzdělávání učitelů se zřetelem k diferenciaci jejich rolí, výstupy:

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k diferenciaci jejich rolí, průběžná zpráva; s J. Beranem, J. Tomancovou (2000)

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k jejich rolím a funkcím (2001)

  - Návrh kategorizace funkcí učitelů, vychovatelů a mistrů (2001)

  - Další vzdělávání učitelů se zřetelem k jejich funkcím ve škole (2001)


 • 2000: Grant Celoživotní vzdělávání, v rámci programu MŠMT ČR č. j. 196/2000-30 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitelka J. Kohnová.


 • 1998: Rezortní výzkum MŠMT - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie, RS 98013, garant Dr. Helena Zlámalová, Centrum pro studium vysokého školství, spoluřešitelka, Centrum pro studium VŠ, Středisko distančního vzdělávání, spoluřešitelka J. Kohnová.


 • 1997 - 1998: Cesty k profesionalizaci učitelů, grant RS  9700 11 (garant Doc. J. Koťa, FF UK), spoluřešitelka Kohnová. I. část: Profesionalita a vzdělávání učitelů - J. Kohnová, listopad 1997; II. část: Rozvoj profesních kompetencí učitelů a zvýšení přímé vyučovací činnosti, J. Kohnová. listopad 1998.


 • 1996 - 1997: „Development and Marketing Consultancy for In-service Teacher Training Institutions in Czech Republic“, pro MŠMT ve spolupráci s KPC - Kompakt Groep Hertogenbosch, národní expert v projektu J. Kohnová.


 • 1995 - 1996: Kreditní systém DVU, pro další vzdělávání učitelů angličtiny (spolu s Britskou radou a lektory angl. při regionálních pedagogických centrech, v rámci projektu MŠMT ČR), garant: M. Griffith; J. Kohnová – spoluřešitelka.


 • 1995 a 1996: Grant RS 95 RC 439 ,,Další vzdělávání učitelů na okresní úrovni‘‘, resortní výzkum MŠMT ČR, část 1. a 2. V rámci programu "Školská politika", 114 s., 62 s. + 100 s. příl.  garant projektu J. Kohnová.


 • 1994 - 1996: Projekt Rady „Evropy Democracy, human right, Minorities: Educational and cultural  aspects“ - Pilot Project No 4 „History and Identity“. Garant Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten der Österreichische Republik, spolupráce pěti středoevropských států. Národní koordinátorka J. Kohnová.


 • 1994 - 1995: A) Koncepce dalšího vzdělávání učitelů; B) Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -  podkladový materiál pro MŠMT ČR, dvě verze, obě pro poradu náměstků i pro poradu vedení - č.j. 27050/94-20 (využito v programu Učitel), spoluautorka obou verzí Kohnová (další spoluautoři se měnili: J. Beran, V. Koucký aj.).


 • 1993: Resortní výzkumný projekt 1993 I/1/2 Další vzdělávání učitelů základních a středních škol jako prostředek transformace českého školství, 189 s., garant projektu J. Kohnová.


 • 1993: Resortní výzkumný projekt Atestace - řešení obsahových a organizačních otázek atestací učitelů, pro odbor 20 MŠMT ČR, 80 s., garant projektu J. Kohnová.


 • 1993: Resortní výzkumný projekt pro odbor 20 MŠMT ČR Další vzdělávání učitelů - rozpracování koncepčních otázek DVU a zvyšování pedagogické kompetence, 74 s., garant projektu J. Kohnová.


 • 1992: Resortní výzkumný projekt Systém dalšího vzdělávání učitelů a servisní střediska pro učitele v regionu, 196 s., garant projektu J. Kohnová.Poslední změna: 15. únor 2019 11:26 
Sdílet na: