Konference

Pořádání konferencí

 • 2019 - aktuálně připravujeme!

  Konference - Pedagogický pracovník - subjekt či objekt vzdělávací politiky?


  Jaká bude vzdělávací politika v dalším strategickém období? Jaké důsledky bude mít pro školy, školská zařízení, pedagogické pracovníky a školské manažery? Jak vidí blízkou budoucnost současní akademici na základě svých výzkumů a jaká doporučení pro vzdělávací politiku mají? Připravovaná konference má za cíl vytvořit prostor pro setkání významných odborníků, pedagogických pracovníků a akademiků a vytvořit tak diskuzní základ, který umožní všem zúčastněným reflektovat změny a potřebu změn v současném školství.


  Před konferencí bude uspořádán kulatý stůl (29/04/2019), jehož závěry využijeme při precizování programu.


 • 2012: Profesní rozvoj učitelů, Pedagogická fakulta UK, vědecká konference s mezinárodní účastí - součást VZ Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výstupem je monografie Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Garant J. Kohnová.

 • 2006: Konference Další  profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, k 60. výročí založení Pedagogické fakulty UK v Praze a 61. výročí uzákonění vysokoškolského vzdělávání učitelů. Odborný a organizační garant J. Kohnová.

 • 2005: Konference Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Konference pěti učitelských fakult UK se konala na závěr řešení celouniverzitního evropského projektu. Odborný a organizační garant J. Kohnová a zástupci jednotlivých fakult.

 • 2004: Kolokvium 'Role vysokých škol v dalším vzdělávání učitelů - očekávání a možnosti. Místo konání Praha dne 16. června 2004: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ. Garant a organizátor. Kohnová, Jana. Výstupní materiál Další profesní vzdělávání.

 • 1998: Mezinárodní vědecká konference k 650. výročí založení univerzity Karlovy Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí - Teacher and their University Education at the Turn of the Millennium. Praha - Pedagogická fakulta, Karolinum; ředitelka konference J. Kohnová.


Mezinárodní semináře programu CDCC Rady Evropy


 • 1997: Seminář v rámci programu CDCC Rady Evropy a MŠMT ČR: Rudolf II. - Kultura a politika v Českém království před třicetiletou  válkou v  evropském   kontextu / Rudolph II. - Culture and Politics in the Bohemian Kingdom before the Thirty Years  War in a European Context, Praha, učitelé z 22 zemí Evropy. Odborná a organizační garance projektu: J. Kohnová.

 • 1996: Seminář v rámci programu CDCC Rady Evropy a MŠMT ČR: Citizen - Nation - State / Občan - národ – stát / Bürger – Nation – Staat: Vznik nových států v Evropě na začátku 20. století / A Rise of New State at the Beginning the 20th Century / Die Entstehung der neuen Staaten in Europa am Anfang des 20. Jahrhunderts, Poděbrady, učitelé z dvaceti zemí Evropy. Odborná a organizační garance projektu: J. Kohnová.


Poslední změna: 26. únor 2019 11:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám