Letní škola historie

30. 6. - 4. 7. 2018 - XXXI. ročník Letní školy historie

LŠH se koná od soboty 30. června do středy 4. července 2018 v Praze, v budově Právnické fakultě UK, nám. Curieových 7, Praha l


LŠH je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu. Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické, na rozvoj kritického politického myšlení. Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.


LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.


Pozvánka

Elektronická přihláška na XXXI. LŠH


Témata přednášek:

Ovidius a Livius: dva osudy za vlády Augustovy

Perská říše a dnešní Írán

Vestfálská mírová smlouva a změna tváře Evropy

Mezi náboženstvím a sekularismem. Rozpad Osmanské říše a islám ve 20. století.


Zahraniční odboj a Masarykova koncepce československého státu

Versailleská smlouva a Československo, otázky národnostních menšin

Podkarpatská Rus

Edvard Beneš

Národnostní menšiny v demokratickém státě

Mnichov 1938


Únor roku 1948

Politické procesy v letech 1948 -1965

Šedesátá léta: občanská společnost, rozmach kultury, studenti


Přednášet budou osobnosti, které si jistě rádi vyslechnete:

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.; Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.; Ing. Břetislav Tureček;

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.; prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; Prof. PhDr. Jan Rychlík, CSc.;

PhDr. Eva Hahnová; prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.; Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.;

Doc. PhDr. a JUDr. Jakub Rákosník, CSc.; Mgr. Tomáš Bursík; PhDr. Jan Mervart, Ph.D. a další


Na závěr LŠH je připravena návštěva výstavy "Nová škola v nové republice"

s přednáškou o školství první republiky. Připravujeme ještě zařazení některé z dalších významných výstav či nových muzejních expozic.


Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s PhDr. Evou Havlovcovou. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka - před přednáškami - 30,- Kč, podvečerní - po konci přednášek - 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné v místě konání LŠH. Upozorňujeme, že kapacita vycházek je omezena na 40 míst / vycházku.


Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.


Informace o způsobu platby


Vložné činí 2 300 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1954 a starší) a studenti (řádného denního studia) platí vložné 1 100,- Kč. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index.).

 • Vložné i poplatek za společenský večer je možné platit:

  • Při registraci proti potvrzení.

  • Bankovním převodem, a to nejpozději však 15. června.

   Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647418.

   V případě platby bankovním převodem je při registraci nutno předložit doklad o zaplacení (výpis z banky).

 • Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.

 • Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení.


Přihlášky na ubytování posílejte laskavě nejpozději do 10. 6. 2018, přihlášky bez požadavku ubytování do 18. 6. 2018.Ubytování

Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Kajetánka v Praze.

Cena za jednolůžkový pokoj je cca 265 Kč, dvoulůžkový cca 216 Kč.

Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy. Ubytování zajistíme i pro Vaše rodinné příslušníky. Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci sami. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.


Veškeré další informace o letní škole historie Vám poskytne: Mgr. Barbora Holubová


Máte-li zájem o sborník z některé z minulých letních škol historie, obraťte se prosím na naše pracovníky: Mgr. Barbora Holubová
Poslední změna: 11. duben 2018 10:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám