Letní škola historie

1. 7. - 5. 7. 2017 - XXX. ročník Letní školy historie


LŠH je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu. Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické, na rozvoj kritického politického myšlení. Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.


LŠH je jako program DVPP akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o jejím absolovování.


Pozvánka na XXX. Letní školu historie


Elektronická přihláška na XXX. LŠH


Program 30. Letní školy historie naleznete zde.


Místem konání je Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1.


Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s PhDr. Evou Havlovcouvou. Tyto vycházky jsou drobně zpoplatněny (ranní vycházka - před přednáškami - 30,- Kč, podvečerní - po konci přednášek - 50,- Kč) a přihlásit se na ně bude možné od 2. 7. odpoledne v místě konání LŠH. Upozorňujeme, že kapacita vycházek je omezena na 40 míst / vycházku.


Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK. Jde o příjemnou příležitost k diskusím s kolegy.


Informace o způsobu platby


Vložné činí 1 400 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1954 a starší) a studenti (řádného denního studia) platí vložné 700,- Kč. Studenti (řádného denního studia) na PedF UK platí 350,- Kč. (Studenti nechť si laskavě přinesou k prezenci index.)

 • Vložné i poplatek za společenský večer je možné platit:

  • Při registraci proti potvrzení.

  • Bankovním převodem, a to nejpozději však 15. června.

   Informace o účtu:: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, Praha 1, KB, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85236011/0100, variabliní symbol 647417.

   V případě platby bankovním převodem je při registraci nutno předložit doklad o zaplacení (výpis z banky).

 • Upozornění! Faktury nemůže fakulta z technických důvodů vystavovat.

 • Na vyžádání Vám ekonomické odd. PedF poskytne účetní doklad pokyn k úhradě. Jednejte s potřebným časovým předstihem přímo s Ing. D. Průšovou (221900127). Potvrzení o platbě obdržíte u prezence oproti Vašemu dokladu o zaplacení.


Ubytování

Organizátoři mohou zajistit ubytování na koleji Kajetánka v Praze.

Cena za jednolůžkový pokoj je cca 265 Kč, dvoulůžkový cca 216 Kč.

Účast na LŠH můžete spojit s výletem celé rodiny do Prahy, což řada kolegyň a kolegů již využívá. Vaši manželé / manželky a děti mohou dobu, kdy Vy jste na přednáškách, využít k prohlídkám pamětihodností Prahy. Ubytování zajistíme i pro Vaše rodinné příslušníky.

Přihlášky na ubytování posílejte laskavě do 8. 6. 2017. Ubytování, cestovné a stravu si hradí účastníci sami. Náklady spojené s účastí na LŠH může škola učitelům hradit na základě osvědčení MŠMT o akreditaci.


Veškeré další informace o letní škole historie Vám poskytne: Mgr. Barbora Holubová


Máte-li zájem o sborník z některé z minulých letních škol historie, obraťte se prosím na naše pracovníky: Mgr. Barbora Holubová
Poslední změna: 31. červenec 2017 20:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám