Bližší informace o programech

Pedagogika, psychologie

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Anglický jazyk

Management školy

Matematika

Dějepis

Přírodovědné předměty (chemie, biologie)


* PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE


Kurzy týkající se šikany


Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu zodpovědných pracovníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů.


Cílem je:

a) Nastartovat systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci KOLÁŘ, M. Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013, s. 107. ISBN 978-80-904748-2-6., která je dostupná na internetu. (http://www.sikana.org/vycvikodborniku.pdf)

b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání. V počátku to bude minimální ucelené vzdělání. Později budou nabídnuty programy pro další vyšší úrovně.


Nabídka programů v roce 2018 s akreditací MŠMT v rámci DVPP


První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

(kompetence - první kvalifikační stupeň první úrovně)


Dvoudenní (16 hodinový) vzdělávací seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Účastníci semináře získají základní informace o tom, jak postupovat, když zjistí šikanu na škole. Naučí se identifikovat projevy směřující k šikaně, získají dovednosti k poskytnutí pomoci a ve výjimečně obtížných případech i návod, jak zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně a kyberšikaně. Metodické postupy v řešení obtížných situací se účastníci naučí aplikovat ve školní praxi.


Termín: 4. a 5. 4. 2018

Cena kurzu: 1500 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze (učebna bude upřesněna)

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Možnost rozšíření vzdělání:

Případní zájemci o získání úplného minimálního vzdělání se mohou později přihlásit na dvoudenní „nástavbu“ nebo se mohou účastnit druhé části čtyřdenního základního kurzu – Řešení školní šikany a kyberšikany I.


Lektor:

Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut se dlouhodobě zabývá školním šikanováním. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování, Nová cesta k léčbě šikany a Výcvik odborníků v léčbě šikany. Vede kurzy prevence šikanování, poskytuje konzultace a supervize. Spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikanování.


Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I.

(kompetence - úplná první úroveň)

Čtyřdenní kurz (32 hodin) umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, supervizní setkání, školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, sdílení vybraných závěrečných prácí ve skupině.


Termín: podzim 2018

Cena kurzu: 2500 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze (učebna bude upřesněna)

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu* VÝTVARNÁ VYCHOVA


Kurz artefiletiky

Datum: podzim 2018

Rozsah: 12 hodin (9:00 - 12:30, 3 setkání)

Seminář je určen učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ,  vychovatelům, speciálním pedagogům a sociálním pracovníkům v oblasti péče o děti.


lektorka: Mgr. Zuzana Nápravová


Účastníci si v průběhu setkání vyzkouší výtvarné aktivity, které mohou následně využít a realizovat ve své praxi. Součástí bude teoretický rámec artefiletiky, vymezení pojmu (a praktického rámce arteterapie ve vztahu k artefiletice) a  vhodné použití  technik. Kurz má sebezkušenostní charakter – frekventanti  tvoří na zadané téma a na sobě zakouší techniky a postupy, které artefiletika uplatňuje.


1. setkání / Projektivní sada a koláž

Při využití projektivní obrázkové sady a koláže bude uplatněna symbolická/ subjektivní interpretace díla a bude reflektován umělecký zážitek. Důraz bude kladen na sociokognitivní konflikt a rozdílné vnímání totožného výtvarného projevu. Seznámení s artefiletikou, základní pojmy a její východiska.


2. setkání / Hra, hlína, hmat

Důraz kladen na rozvíjení haptického smyslu, na rozvíjení smyslové citlivosti. Výtvarný výraz jako nositel osobitého charakteru autora. Prostorové vyjádření, hravost a spontaneita jako důležitý předpoklad tvorby. Chápání a přijímání druhého i sebe. Tvar díla jako nástroj, zpětná vazba, sdílení.


3. setkání / Barevná setkávání

Barva jako nositel výrazu. Symbolika barev. Subjektivní a intersubjektivní roviny výtvarného výrazu, způsoby a možnosti interpretace výtvarného díla v artefiletice. Motivace a práce s představou, rozvíjení fantazie. Praktické sdílení zkušeností.


poplatek za kurz: 1.600,- Kč

číslo programu: 645417* HUDEBNÍ VÝCHOVA


Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)

Datum konání: 12. 6. 2018

Rozsah semináře: 6 hodin

Seminář je určen pro učitele hudební výchovy v MŠ a ZŠ, učitele HV v ZUŠ, pedagogy-sbormistry přípravných oddělení DPS.


Lektorka: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.


Obsah semináře:

a) Teoretická část:

- Hlasová výchova dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ – cvičení uvolňovací, relaxační, aktivizační, dechová, artikulační, cílená cvičení pro navození znělosti hlasu, k rozšíření hlasového rozsahu atp.

- metodika nácviku písní (z pěveckého, intonačního a rytmického hlediska)

- doprovod zpěvu hrou na tělo

- tvorba snadných instrumentálních doprovodů na OI

- ztvárnění pohybem

- výběr vhodných písní pro jednotlivá věková období, obohacení repertoáru jak lidovými, tak i novými umělými písněmi pro děti


b) Praktická část:

- teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny


poplatek za kurz: 650,- Kč

číslo programu: 686117Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi)


Datum konání: 6. 6. 2018

Rozsah semináře: 6 hodin


Lektorka: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.Cílem semináře je seznámit se s problematikou tzv. nezpěváků a nabídnout cvičení a motivace k nápravě nezpěvnosti. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde si účastníci budou moci vše vyzkoušet, a plně tak porozumět příčinám a možnostem nápravy nezpěvnosti. Centrem pozornosti budou: a) metodika hlasové výchovy dětí, b) cvičení vedoucí k rozvoji celkové hudebnosti dítěte.1)         Odborná část:


 • základní informace z anatomie a fyziologie dětského hlasu a zásady hlasové hygieny,

 • příčiny a projevy nezpěvnosti dětí - možnosti nápravy,

 • projevy narušené hlasové funkce u dětí, jejich příčiny a možnosti nápravy,

 • osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou k nápravě zpěvního a případně i mluvního hlasu dětí,

 • seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem (včetně úprav pro Orffův instrumentář), metodika nácviku2)       Organizační část:


teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny


poplatek za seminář: 650,- Kč

číslo programu: 686317Profesní únava hlasu a možnosti nápravy


Datum konání: 27. 6. 2018

Rozsah semináře: 6 hodin

Lektorka: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.


Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.


1) Odborná část:


 • základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny,

 • příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch,

 • osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu,

 • postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce.


2) Organizační část:


 • V průběhu šestihodinového bloku si bude moci každý z účastníků individuálně ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání (opakovaném procvičování v rámci bloku) se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu.poplatek za seminář: 650,- Kč

číslo programu: 686217* CIZÍ JAZYKY


Jak hodnotit ve výuce cizího jazyka?

Datum konání: 17. 4. 2018 (v AJ) nebo 24. 4. 2018 (v ČJ)

Rozsah semináře: 8 hodin

Seminář je určen pro učitele na druhém stupni ZŠ a na SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích a jazykových školách.


Lektorka: RNDr. Jana Jílková, Ph.D.


Koncepce tohoto metodického semináře sleduje dvě základní oblasti: seznámení účastníků s  přístupy a formami hodnocení a  podporu jejich schopnosti je vhodně aplikovat v praxi. Budou diskutovány možné problémy, se kterými se může pedagog setkat a navrženy možnosti řešení těchto situací. Účastníci si rovněž sami vyzkouší  modelová hodnocení. Dále nebude opomenuta otázka využitelnosti hodnocení jako motivačního faktoru při výuce a učení se cizím jazykům. Seminář obsahuje širokou škálu alternativních technik (peer assessment, role play, delayed feedback, self-assessment), které pomohou učitelům vyhnout se stereotypu a zvolit přístup nejlépe reflektující potřeby žáků.

Seminář je absolvovat i v anglickém jazyce (dle dohody s účastníky).


Témata v bodech:

· rámec: Společný evropský referenční rámec pro jazyky

· typy hodnocení: formální vs. neformální, formativní, sumativní, sebehodnocení

· hodnocení vs. testování

· přehled standardizovaných zkoušek s ohledem na jejich využitelnost učiteli i žáky

· vybrané příklady přístupů k hodnocení, motivační faktor

· volba a přizpůsobení hodnocení potřebám školy / žáka

· problémové prvky a situace hodnocení a možnosti jejich řešení


poplatek za seminář: 900,- Kč

číslo programu: 687717Moderní trendy ve výuce jazyků: inspirace CLIL

Datum konání: 26. 4. 2018

Seminář je určen pro učitele na druhém stupni ZŠ a na SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích a jazykových školách.

Rozsah semináře: 6 hodin


Lektorka: RNDr. Jana Jílková, Ph.D.


Metodický seminář je zaměřený na moderní trendy výuky jazyka s přihlédnutím k rozvoji jazykových a přírodovědných kompetencí žáků 2. stupně základních a středních škol. CLIL (společné osvojování cizího jazyka a dalšího obsahu) poskytuje žákům příležitost zažít cizí jazyk nejen jako vyučovací předmět, ale jako nástroj komunikace a zdroj informací. Má tak i motivační funkci.


Koncepce tohoto semináře sleduje dvě základní oblasti:

· seznámení účastníků se základními informacemi o metodě CLIL, s teoretickým zázemím a praktickým využitím

· podporu schopnosti účastníků vhodně aplikovat CLIL v praxi


Součástí semináře jsou příklady dobré praxe a výměna zkušeností a názorů.


Témata v bodech:

• základní principy metody CLIL

• realizace metody CLIL ve výuce, výhody / nevýhody

• vybrané příklady dobré praxe

• plánování a hodnocení výuky při společném osvojování cizího jazyka a dalšího obsahu


poplatek za seminář: 660,- Kč

číslo programu: 687617


* MANAGEMENT ŠKOLY


Management školy - Time management

Vzdělávací program vás provede problematikou time managementu, analýzou a nastavením osobního časového managementu, procesem sebeřízení na základě jednotlivých kroků procesu změn s podporou praktických příkladů a ukázek k dosahování vašich cílů pracovních a osobních, abyste se cítili lépe, byli efektivnější a výkonnější.


Vzdělávací program je akreditován MŠMT v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.


Číslo akreditace: MSMT-28581/2017-2-1209


Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin


Lektorka: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.


Datum konání: 4. 10. 2018

Cena kurzu: 1 200 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 10, učebna v 1. patře

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Číslo programu: 645718Management školy - Marketingové řízení

Vzdělávací program vás provede aktuálními teoretickými a praktickými otázkami souvisejícími s marketingovým řízením školy jako nástroje podpory image a účinné komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy. Uplatňování marketingového přístupu vám umožní lépe poznat cílové skupiny, najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi a posílit kvalitní management školy.


Vzdělávací program je akreditován MŠMT v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.


Číslo akreditace: MSMT-28581/2017-2-1209


Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin


Lektorka: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.


Datum konání: 11. 10. 2018

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 10, učebna v 1. patře

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Číslo programu: 645818* MATEMATIKA


Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu! Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto: 21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou vyhlášeny v průběhu jara. Možnost přihlásit se (i pouze předběžně) zde: přihláška.


Číslo akreditace MŠMT: 982/2015-1-179


Výuka probíhá vždy od 9 do 14,30 (s malou pauzou na oběd). Před začátkem i po konci je možná konzultace.

rozsah kurzu: 48 hodin přímé výuky (8 setkání á 6 hodin), 24 hodin nepřímé výuky s podporou e-mailové komunikace a s využíváním možností moodlu.


Kurz je určen pro učitele 1. st. ZŠ a asistenty pedagogů.


Zde naleznete rozhovor s prof. Milanem Hejným o výuce matematiky, v pořadu DVTV s Martinem Veselovským.


Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na (a) seznámení se se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku metodou VOBS, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit, (b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, (c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.


Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím. Jsou to např. sémantická aritmetická prostředí Děda Lesoň, Krokování, Autobus, Rodina, dále strukturální aritmetická prostředí jako Hadi, Pavučiny, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, Sčítací trojúhelníky, Stovková tabulka, Sousedé, Barevné trojice, Výstaviště, geometrická prostředí Dřívka, Origami, Parkety, Čtverečkovaný papír, Krychlové stavby, Sítě krychle, Linky a Cyklotrasy aj.

Podstatou výuky v duchu vyučování orientovaném na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je tedy:

 • dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;

 • dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka.


Kurz je rozložen do osmi 270timinutových výukových celků (tj. 6 výukových hodin), po čtyřech v jednom semestru.

Každý výukový celek bude zahájen (1) řešitelskou částí, kde účastníci budou na základě studia předem daných materiálů diskutovat řešení a řešitelské strategie úloh z různých prostředí, budou tvořit série úloh s odstupňovanou obtížností a budou posuzovat žákovská řešení. Poté bude následovat (2) interaktivní výklad nových prostředí, na závěr (3) se seznámí s materiálem, který dostanou k prostudování do dalšího setkání. Každému setkání předchází individuální konzultace.

Předpokládá se, že student bude muset věnovat nejméně 12 hodin v každém semestru řízenému samostudiu.


odborný garant kurzu: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

lektoři: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., doc. RNDr. Darina Jirotková,  PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. a další lektoři společnosti H-mat, o.p.s. (viz www.h-mat.cz)


poplatek za kurz: 13.200,- Kč

číslo programu: 636217* PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY (BIOLOGIE, CHEMIE)Půdní bezobratlí - zoologická zahrada pro každého (půdní biologie)

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Kurz je určen pro učitele přírodovědných předmětů  druhého stupně ZŠ a středních škol

Lektor: Mgr. Dagmar Říhová

Odborný garant: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.


Obsah kurzu:

Kurz, který se týká pouze mnohobuněčných živočichů je rozdělen na tři části:


 1. První z nich je věnována stručnému systematickému přehledu půdních skupin bezobratlých živočichů se zaměřením na české zástupce (ploštěnci, hlístice, kroužkovci, měkkýši, vířníci a Panarthropoda). (časová náročnost: 2 hodiny).

 2. Druhá třetina představí účastníkům kurzu klasické metody odchytu a extrakce edafonu (Tullgren-Berleseho extraktor, Baermannovu nálevku; metodiku extrakce želvušek a vířníků; sběr měkkýšů a kroužkovců; použití smýkací sítě atd.) včetně návodů, jak extraktory vytvořit nebo nahradit běžnými domácími či laboratorními předměty denního užití. (2 hodiny).

 3. V poslední části kurzu budou účastníkům předloženy návrhy na jednoduše proveditelná laboratorní cvičení a úlohy s tipy, jak postupovat při extrakci, sběru, lovu a předvádění půdních živočichů. (2 hodiny).


Vzdělávací cíle:


 1. Seznámení účastníků kurzu s diverzitou a taxonomickou příslušností edafonu

 2. Předvedení technik extrakce, sběru a lovu edafonu

 3. Umožnění naplánování méně běžného typu laboratorní či praktické úlohy pro žáky a studenty

 4. Prohloubení znalostí běžné české fauny


Poplatek za kurz: 1200 Kč

Číslo programu: 683516Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku i mimoškolní vzdělávání

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 7 hodin.

Kurz je určen pro učitele 2. stupně základních škol, učitele středních škol a středních odborných škol, pedagogické pracovníky ekocenter a domů dětí a mládeže.

Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s různými metodami přípravy trvalých a dočasných (nativních) mikroskopických preparátů. Účastníci si vybrané metody vyzkoušejí a vytvoří si několik vlastních trvalých mikroskopických preparátů (základ nebo doplnění školní sady). Získají konkrétní náměty na praktické úlohy pro mikroskopování vhodné k zařazení do různých tematických celků.


Vzdělávací plán:


 1. Přehled základního vybavení a pomůcek. Základní údržba laboratorní optiky.

 2. Různé typy médií pro přípravu trvalých mikroskopických preparátů, vhodnost jejich použití pro různé typy biologických objektů, zásady bezpečné práce s nimi.

 3. Různé typy trvalých preparátů – celkové (totální), dílčí, řezové, roztěrové. Různé metody přípravy dočasných (nativních) preparátů, vitální a postmortální barvení.

 4. Péče o sbírky trvalých preparátů, renovace starých a poškozených trvalých preparátů.

 5. Vhodné objekty pro přípravu trvalých preparátů z různých skupin organismů. Co lze na jednotlivých preparátech demonstrovat, náměty pro činnost žáků.

 6. Etické aspekty využití biologických objektů ve výuce.


Formy výuky:


 • Práce s mikroskopem a binokulární lupou (stereomikroskopem).

 • Práce s různými typy montovacích médií a barvicími roztoky.

 • Příprava dočasných a trvalých mikroskopických preparátů.


Poplatek za kurz: 650 Kč

Číslo programu: 683216

Podrobnější informace:


Metody sběru, preparace a uchování přírodnin pro výukové sbírky ve škole a v mimoškolním vzdělávání

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 7 hodin.

Kurz je určen pro učitele 2. stupně základních škol, učitele středních škol a středních odborných škol, pedagogické pracovníky ekocenter a domů dětí a mládeže.

Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se širokým spektrem metod sběru, preparace a uchovávání reálných biologických objektů ve výukových sbírkách. Kurz je navržen tak, aby byli absolventi kurzu schopni tyto metody rutinně využívat ve své pedagogické praxi. Vybrané metody si účastníci kurzu sami prakticky vyzkoušejí a z kurzu si odnesou několik vlastnoručně vyrobených učebních pomůcek.


Vzdělávací plán:


 1. Legislativní, hygienické a etické aspekty sběru biologických objektů a jejich využití ve výuce. Přehled potřebného vybavení a pomůcek.

 2. Metody sběru zoologických a botanických objektů ve vodním a suchozemském prostředí, důraz na neinvazivní a nedestruktivní metody.

 3. Typy fixačních tekutin a zásady bezpečné práce s nimi.

 4. Metody preparace různých typů biologických objektů, praktické ukázky.

 5. Zakládání a vhodné uspořádání školní přírodovědné sbírky. Metody ochrany přírodovědných sbírek před poškozením. Renovace poškozených a zastaralých sbírek.

 6. Ukázky vhodných námětů pro praktické činnosti studentů s využitím sbírek.

 7. Možnosti využití přírodovědných sbírek v environmentálním vzdělávání a výchově.


Formy výuky:


 1. Práce s binokulární lupou.

 2. Preparace osteologického materiálu (kosti drobných savců z vývržků sov).

 3. Preparace hmyzu a dalších vybraných skupin bezobratlých suchou cestou.

 4. Výroba kapalinového sbírkového válce, oprava starého poškozeného válce.

 5. Ukázky vzorových školních sbírek.

 6. Příprava botanických položek s využitím laminovacího stroje.


Poplatek za kurz: 650 Kč

Číslo programu: 683116

Podrobnější informace


Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům 2. stupně ZŠ, učitelé SŠ a SOŠ.

Lektor: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

Odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem kurzu je představit několik aktivit vhodně propojujících environmentální výchovu s mikrobiologií. Kurz je určen pro učitele přírodopisu, biologie a výchovy ke zdraví a všechny další zájemce, kteří se zajímají o mikroorganismy kolem nás. V kurzu se naučí některé jednoduché praktické činnosti, které lze použít při výuce ve třídě a budou seznámeni s projekty zabývajícími se různými aspekty správného mytí rukou, dodržováni hygieny a šíření infekčních nemocí.


Vzdělávací plán:


 1. Pěstování mikroorganismů na agarových půdách. Příprava agarových půd, možnosti naočkování mikroorganismy z okolního prostředí, ukázka narostlých kolonií mikroorganismů.

 2. Přehled nemocí, které se šíří špinavýma rukama.

 3. Využití techniky pěstování mikroorganismů na agarových půdách k demonstraci změn počtu mikroorganismů na rukou při správném a nesprávném mytí.

 4. Účinnost přenosu mikroorganismů rukama – technika využívající prstové barvy.

 5. Nácvik správného mytí rukou – technika využívající prstové barvy.

 6. Mikrobiologické projekty s využitím výše uvedených činností.


Formy výuky:

 • Práce v laboratoři, interdisciplinární projekt.


Poplatek za kurz: 550 Kč

Číslo programu: 622016

Podrobnější informace


Proč se nebát chemie?

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům 2. stupně ZŠ a středních škol.

Lektor: PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem kurzu je upozornit na místa v běžném životě, kde se všichni s chemií v užším i širším slova smyslu setkáváme, a ukázat, že chemie může být také jednoduchá, zábavná, bezpečná a dostupná.


Vzdělávací plán:


 1. Prezentace vybraných ukázek reklam, zpráv a TV pořadů s chemickou tematikou.

 2. Diskuse nad shlédnutými ukázkami.

 3. Příprava a vyzkoušení vybraných pokusů pro školní prostředí.

 4. Příprava a vyzkoušení vybraných pokusů pro domácí prostředí.


Formy výuky:

 • Prezenční. (Přednáška + laboratorní práce).


Poplatek za kurz: 600 Kč

Číslo programu: 682716

Podrobnější informace


Výroba z přírodních materiálů

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základních škol, středních škol, středních odborných škol a pedagogičtí pracovníci domů dětí a mládeže.

Lektor a odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem kurzu je naučit učitele základní i speciální techniky výroby z přírodních materiálů, které by mohli používat v hodinách a seznámit je s propojením pracovních činností (ergoterapie) a environmentální výchovy.


Vzdělávací plán:


 1. Propojení pracovních činností s environmentální výchovou.

 2. Výroba ptáčka z břízy, sluníčka ze svídy.

 3. Panenka ze šustí a z ovčího rouna.

 4. Filcování ozdob.

 5. Kraslice netradičně (unikátní velikonoční výzdoba).

 6. Drátkování.


Formy výuky:

 • Rukodělná činnost, názor, heuristická metoda.


Poplatek za kurz: 600 Kč

Číslo programu: 682416

Podrobnější informace


Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 8 hodin.

Seminář je určen učitelům přírodovědných předmětů 2. st ZŠ a SŠ. V případě zájmu o environmentální výchovu i učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD.

Lektor: PhDr. Jaroslav Vodička

Odborný garant: Ing. Jan Andreska, Ph.D.


Cílem je propojit odborné ornitologické téma s aplikacemi do Environmentální výchovy, v duchu mnohokrát osvědčeného ochranářského kréda POZNEJ A CHRAŇ. (Organismy lze aktivně a kvalitně chránit pouze, pokud jsou dostatečně známy, a to včetně jejich životního prostředí a potravních zdrojů).

Obsahem programu je seznámení frekventantů s řádem Sovy, po teoretické i praktické stránce, jako s modelovou skupinou živočichů vhodnou pro uplatnění v Environmentální výchově.


 1. Řád Sovy – úvod, systém.

 2. Sovy žijící v ČR.

 3. Sovy jako modelová skupina živočichů s ohledem na uplatnění v Environmentální výchově.

 4. Hlasy sov a možnosti jejich akustického lákání.

 5. Ochrana sov a jejich životního prostředí.


Vzdělávací plán:


 1. Úvodní seminář (4 hodiny) – představení řádu Sovy se zaměřením na sovy žijící v České republice.

 2. Exkurze (4 hodiny) – pozorování sov v přírodě, akustické lákání sov, nahrávání hlasů.


Formy výuky:

 • Vzdělávací program bude realizován exkurzní formou (jednodenní seminář), na kterém budou použity terénní metody výuky.

           

Poplatek za kurz: 1200 Kč

Číslo programu: 683416

Podrobnější informace

           


Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora

Datum: jaro 2018 (je možné předběžné přhlášení)

Rozsah: 7 hodin (9:00 - 15:00)

Seminář je určen učitelům MŠ a vychovatelům ŠD.


Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová

Odborná garantka: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem je inspirovat a motivovat učitele v MŠ k upření pozornosti na pobyt ve venkovním přírodním prostředí. Cílem je, aby si učitelé uvědomili význam pobytu v přírodním prostředí pro zdravý rozvoj dítěte a získali informace jak na to.


Vzdělávací plán:


 1. Historie a současnost lesní a venkovní pedagogiky ve světě a u nás.

 2. Osobnostní růst a kompetence rozvíjené v přírodním prostředí. Specifika předškolního věku, období vtiskování. Zdravý tělesný vývoj, rozvoj hrubé a jemné motoriky.

 3. Hra v přírodním prostředí.

 4. Práce s rodiči – informovanost, spolupráce.

 5. Ukázka praxe mateřské školy zaměřené na výchovu v souladu s přírodním prostředím. Seznámení s materiály a pomůckami. Seznámení účastníků s možnostmi, které jednotlivá témata nabízejí. Seznámení se zdroji a možnostmi inspirace.

 6. Vnímání rytmů v koloběhu přírody. Různorodé přírodní prostředí umožňuje rozvoj všech smyslů. Získávání odpovědnosti k přírodnímu prostředí i k sobě samotnému.

 7. Rizika, se kterými je třeba počítat.


Formy výuky:

 • Exkurze (návštěva Mateřské školy Semínko v areálu Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy). Ukázka práce v mateřské škole Semínko. Ukázka práce v dětském klubu Lesníček.


Poplatek za kurz: 650,- Kč

Číslo programu: 622517

Podrobnější informaceEkonaratologie: Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD

Lektor a odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem semináře je seznámit učitele s teorií i praxí narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově – ekonaratologií),  narativním paradigmatem Waltera Fishera a příběhy, pomocí kterých je možné naplňovat cíle environmentální výchovy.


Vzdělávací plán


 1. TEORIE (interaktivní přednáška cca 60 minut): teorie narativní metody v pedagogice (obecně), čeští průkopníci narativní metody (Štorch, Sekora), průkopníci narativní metody v environmentální výchově (Ellis, Nanson).

 2. Vrba naslouchá, vrba vypráví (interaktivní seminář, brainstorming na téma možnosti humánně – animální a mezidruhové komunikace).

 3. Nad letokruhy stromu (činnostní seminář, nad fotografií – paměť krajiny, výhody i nevýhody personifikace) nebo Příběh o bříze, která zachránila Jakuba (činnostní seminář – nad článkem z tisku – i strom může zachránit život, význam dutin stromě jako útočišť).

 4. R. Bradbury (Silnice) nebo F. Carter (výběr ze Školy Malého stromu)  (činnostní seminář, poslech – smysl života, vztah člověk – příroda, etiketa posluchače).

 5. Mravenečkova drobrodružství (V. Bianki) – (činnostní aktivita „Jak udělat přípravu na narativní environmentální výchovu“).

 6. Burza pro autorů a titulů vhodných pro ekonaratologii v MŠ, na prvním a na druhém stupni ZŠ.


Formy výuky:

 • Vzdělávací program bude realizován prezenční formou (jednodenní seminář), na kterém budou použity interaktivní metody výuky.


Poplatek za kurz: 600 Kč

Číslo programu: 682116

Podrobnější informace


Vzdělávání (AAE) za pomocí malých živočichů

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům ZŠ a SŠ

Lektor a odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem semináře je seznámit účastníky s teorií i praxí ve specifické oblasti zoorehabilitace – v  oblasti AAE (animal assisted education).


Vzdělávací plán:


 1. Úvod: základní psychologické a fyziologické mechanismy (vliv kontaktů se zvířaty na lidskou psychiku i zdraví, Murrayova interakční teorie, Maslowova pyramida potřeb, výzkumy měnících se projevů, dovedností, znalostí a zdravotního stavu nové generace). Základní výzkumy (Katcher, aj., Odendaal).

 2. Terminologie (terapie X asistence X rehabilitace, vzdělávání za využití zvířat (Animal Assisted Education – AAE), návštěvní program, účelový chov, insektoterapie, felinoterapie atd.).

 3. Proč jsou zooterapie na vzestupu: odcizování člověka přírodě (fenomén odcizování člověka, fyzické i psychologické, popř. fyziologické důsledky, kontakty jako jedna z možností zbrždění negativních důsledků).

 4. Kdy je terapie /asistence / rehabilitace resp. AAE s malými živočichy indikována (doporučována jako vhodná). Fóbie jako kontraindikace?

 5. Příklady dobré praxe. (Budou vybrány podle časové dotace a zájmu studentů, vždy bude věnována pozornost výběru druhu, popř. jedince, tématu „zvíře jako koterapeut“ a tomu, jak zajistit welfare využívaného zvířete.)

 6. Reflexe a diskuse (mj. také prostor pro využití zkušeností některého posluchače). Závěrečné shrnutí.


Formy výuky:

 • Interaktivní přednáška s ukázkami.


Poplatek za kurz: 600 Kč

Číslo programu: 682216

Podrobnější informaceJak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 6 hodin.

Seminář je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ.

Lektor: PhDr. Tereza Valkounová (Vošahlíková)

Odborný garant: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Cílem semináře je rozvinout dovednost interdisciplinárně zpracovat vybrané tematické okruhy z hlediska udržitelného rozvoje.


Vzdělávací plán:


 1. Ekonomická, ekologická a sociální dimenze udržitelného rozvoje.

 2. Základní témata udržitelného rozvoje.

 3. Klíčové kompetence k udržitelnému jednání jako cíl VUR.

 4. Příklady dobré praxe.

 5. Metody VUR.

 6. Tvorba vzdělávacího bloku k vybranému tématu udržitelného rozvoje.


Formy výuky:

 • Seminář a prakticky zaměřená dílna – výklad, skupinová práce, diskuse.


Poplatek za kurz: 600 Kč

Číslo programu: 682816

Podrobnější informacePříměstská krajina jako didaktický prostor

Datum konání bude oznámeno s dostatečným předstihem, jakmile bude odpovídající počet přihlášených.

Rozsah: 27 hodin.

Seminář je určen učitelům přírodovědných předmětů 2. st ZŠ a SŠ. V případě zájmu o environmentální výchovu i učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD.

Lektor: PhDr. Jaroslav Vodička, Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

Odborný garant: Ing. Jan Andreska, Ph.D.


Cílem je začlenění a využívaní exkurzí a vycházek do výuky s ohledem na možnosti a omezení dané pozicí školy i podmínek reálné školní praxe. Využití exkurze jako jedné z cest k naplňování cílů Environmentální výchovy ve školách.


Vzdělávací plán:


 • 1. den

Seminář (2 hodiny) – Úvodní seminář, PR Radotínské údolí

Exkurze (4 hodiny) – Seznámení se navštívenou lokalitou, terénní práce

Seminář (2 hodiny) – dalekohledy v biologické školní praxi

Večerní program (2 hodiny) – průběžné vyhodnocení, sdílení zkušeností a hry se zaměřením na environmentální výchovu.


 • 2. den

Seminář (2 hodiny) – PP Hostivické rybníky a její význam

Exkurze (4 hodiny) – Seznámení se navštívenou lokalitou, terénní práce

Seminář (2 hodiny) – Zoocenózy CHKO Český Kras a Křivoklátsko.

Večerní program (2 hodiny) – průběžné vyhodnocení, sdílení zkušeností a hry se zaměřením na environmentální výchovu.


 • 3. den

Seminář (2 hodiny) – Průhonický park a jeho význam

Exkurze (4 hodiny) – Seznámení se navštívenou lokalitou, terénní práce

Závěrečná evaluace programu (1 hodina)


Formy výuky:


 • Vzdělávací program bude realizován prezenční formou (třídenní seminář spojený s exkurzemi), na kterém budou použity interaktivní metody výuky.


Poplatek za kurz: 2700 Kč

Číslo programu: 683816

Podrobnější informace* DĚJEPIS


XXIX. Letní škola historie - 1.7. - 5. 7. 2017


Bližší informace o LŠH


Poslední změna: 9. květen 2018 11:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám