Nejčastější dotazy

Studium

 • Nepřítomnost

  Studium má kombinovanou formu, proto je přítomnost na jednotlivých prezenčních hodinách dokumentována prezenční listinou. Nepřítomnost není nutné omlouvat, maximální absence je však možná jen 30 % z prezenční hodinové dotace studia.

 • Přerušení studia

  Studium lze přerušit na 1 akademický rok, a to ze závažných důvodů. Písemnou žádost o přerušení studia s uvedením důvodu a předpokládaným datem nastoupení do studia předejte na studijní oddělení PedF UK, paní Bc. Ivaně Merellové.

 • Uznávání zkoušek

  Zkoušky, pokud splňují odpovídající kritéria, se uznávají do 10 let od data, kdy byly složeny. Vyplněnou žádost, kterou naleznete v sekci formuláře, pošlete na studijní oddělení PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39, adresovanou paní Bc. Ivaně Merellové.

 • Kontrola indexů

  Index se všemi požadovanými zkouškami a zápočty je nutné předložit ke kontrole paní Bc. Ivaně Merellové, referentce studijního oddělení PedF UK, na konci 3. semestru studia. Podrobné informace o termínech stanovených pro uzavření indexu naleznete v harmonogramu příslušného akademického roku. Pokud index neuzavřete ve stanoveném termínu nebo nepožádáte o prodloužení studia, bude Vám studium ukončeno. Pokud chcete ve studiu (plnění dílčích zkoušek a zápočů) pokračovat i po uplynutí třech semestrů, je nutné žádat o prodloužení studia s uvedením počtu semestrů, o které studium žádáte prodloužit. Za prodloužené studium musíte zaplatit odpovídající poplatek stanovený za semestr, nebo za celý studijní rok. Smlouva o prodloužení studia se uzávírá na studiujním oddělení CŽV (u paní Bc. Ivany Merellové).

 • Kopírování studijních materiálů

  Kopírování studijních materiálů nemůžeme pro studenty zajistit. Posluchači si mohou materiály kopírovat v přízení hlavní budovy PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1.

 • Potvrzení o studiu

  Potvrzení o studiu obdržíte na studijním oddělení PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1


Závěrečné zkoušky

 • Okruhy otázek

  Studium v oblasti pedagogických věd je zakončeno závěrečnými zkouškami. Okruhy otázek k závěrečným zkouškám budou na příslušný ak. rok zveřejněny nejpozději 3 měsíce před zahájením zkoušek. Platí vždy aktuálně zveřejněné okruhy otázek bez ohledu na to, kdy jste dokončili poslední semestr studia.

 • Termín závěrečných zkoušek

  Přibližný termín závěrečných zkoušek bude zveřejněn nejpozději 4 týdny před zahájením zkoušek.Přesný harmonogram zkoušek bude k dispozici 14 dní před zkouškami.

 • Přihláška k závěrečné zkoušce

  Přihlášku k závěrečné zkoušce, kterou naleznete v odkazu Formuláře, posílejte na studijní oddělení PedF UK, paní Bc. Ivaně Merellové, a to v termínech uvedených v harmonogramu příslušného akademického roku.

 • Harmonogram závěrečných zkoušek

  Na základě poslané přihlášky budete zařazeni do časového harmonogramu, který naleznete v oddělení závěrečné zkoušky s přesnými údaji místa a času konání zkoušky, a to nejméně 14 dní před konáním zkoušek. Zvláštní pozvánka na závěrečné zkoušky se již neposílá.

 • Důležité upozornění

  Závěrečné zkoušky je nutné skládat v daném termínu v celém rozsahu (všechny předměty společně s obhajobou závěrečné práce). V případě, že neuspějete u některé části závěrečnou zkoušky, můžete tuto část opakovat. Je však nutné poslat na opravný termín opět novou přihlášku. Máte právo na dva opravné termíny, jsou-li realizovány do 3 let od začátku studia.


Ukončení studia

 • Ukončení studia

  Dílčí studijní povinnosti (dílčí zkoušky a zápočty) musím být splněny v prvních třech semestrech studia, pokud není zažádáno o přerušení studia. Pokud chcete ve studiu (plnění dílčích zkoušek a zápočů) pokračovat i po uplynutí třech semestrů, je nutné žádat o prodloužení studia s uvedením počtu semestrů, o které studium žádáte prodloužit. Za prodloužené studium musíte zaplatit odpovídající poplatek stanovený za semestr, nebo za celý studijní rok. Smlouva o prodloužení studia se uzávírá na studiujním oddělení CŽV (u paní Bc. Ivany Merellové). Po splnění všech dílčích povinností a "uzavření indexu" mají posluchači další tři semestry na vykonání závěrečné zkoušky z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky a na obhajobu závěrečné práce. Celé studium musí být ukončeno do tří let od zahájení studia (ode dne zápisu, tj. od 1. soustředění).Poslední změna: 31. leden 2017 09:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám