Závěrečná práce

Metodické pokyny pro vypracování ZP


1.  TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, TERMÍNY ZADÁNÍ A ODEVZDÁNÍ 

Téma závěrečné práce (ZP) zadává vedoucí závěrečné práce. Student vyplní Formulář pro zadání závěrečné práce, který odevzdá v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku na sekretariátu ÚPRPŠ, M. D. Rettigové 4, Praha 1. Závěrečnou práci je nutné odevzdat ve dvou tištěných výtiscích a jedné elektronické verzi. Jeden tištěný exemplář posluchač předá vedoucímu práce, druhý tištěný exemlář a elektronickou verzi práce odevzdá do podatelny PedF UK na adresu ÚPRPŠ (podatelna se nachází v přízemí budovy PedF UK, M. Rettigové 4).


2.  POŽADAVKY NA ODBORNOU ÚROVEŇ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečná práce je odbornou studií, kterou má student prokázat schopnost  zpracovat odborné téma na odpovídající úrovni po stránce obsahové i metodologické, prokázat schopnost řešit samostatně odborné problémy, pracovat s odbornými informacemi, má prokázat schopnost aplikace svých teoretických poznatků, schopnost analýzy a komparace.


3. POŽADAVKY NA OBSAH ZP

Závěrečná práce má mít jasně vymezený cíl, popis řešení problému má být přehledný a systematický. Užité pojmy je třeba definovat nejen autorem, ale také uvedením definic z odborné literatury. Autor musí respektovat povinnost odkazů na zdroje uváděných myšlenek, teorií a formulací.

Konkretizace požadavků pro posluchače výtvarného zaměření


4. POŽADAVKY NA ROZSAH a STRUKTURU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

    Rozsah závěrečné práce:

     Závěrečná práce by měla mít rozsah cca 30 stran (bez příloh).


    Struktura Závěrečné práce:

 • Titulní strana (viz vzor) – obsahuje:

  1. název vysoké školy, fakulty, ústavu

  2. název ZP

  3. druh práce (Závěrečná práce)

  4. jméno autora ZP

  5. studijní program (CŽV - Studium v oblasti pedagogických věd)

  6. obor studia (Učitelství VVP 2. stupně ZŠ a SŠ)

  7. typ studia (Kombinované studium)

  8. jméno vedoucího ZP (uvádět i s tituly)

  9. rok zpracování


  Na vnější titulní stránce nemusí být uvedeny všechny požadované údaje, pouze údaje uvedené pod čísly 1, 2, 3, 4, 9.

  Vnitřní titulní strana musí však obsahovat všechny výše uvedené údaje.

  viz Vzor titulní strany

 • Samostatný list s čestným prohlášením

  „Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval/a samostatně pod vedením ..................................... . V práci jsem použil/a informační zdroje uvedené v seznamu.“


  Toto prohlášení vlastnoručně podepište (perem či propisovací tužkou modré barvy).

 • Případné poděkování vedoucímu ZP

 • Text ZP  - struktura textu:

  • Obsah

  • Abstrakt - hlavní údaje o předmětu ZP, cíli, metodách, výsledcích a závěrech ZP, v rozsahu cca 10 – 15 řádků

  • Úvodní část 

   - souvislé pojednání

   - co je předmětem ZP,

   - problematika, cíl, pracovní hypotéza,

   - stav poznatků o řešené problematice, přehled a zhodnocení prostudované literatury,

   - objasnění užívaných pojmů, teoretická východiska,

   - popis metodiky práce

  • Text vlastní práce – nejrozsáhlejší část ZP (členění do kapitol)

  • Závěrečná část  - výsledky a jejich zhodnocení

  • Seznam použité literatury (zpracovaný podle závazné normy – viz příloha)

  • Přílohy (nezapočítávají se do požadovaného rozsahu práce)


5.  TECHNICKÉ POKYNY

 • Vazba

  • ZP musí být odevzdána v pevné vazbě, ovšem stačí vazba kroužková

  • Tištěná bude po jedné straně papíru (ve vazbě na pravé straně)

 • Typografická úprava textu

  Požadavky na úpravu textu vycházejí z České státní normy (ČSN 01 6910)[1].

  Závěrečná práce má být zpracována na počítači podle následujících pokynů:

  • zpracování: doporučujeme celý text v textovém editoru MS Word

  • písmo: doporučujeme Times New Roman (středoevropský)

  • velikost písma: 12 bodů, nadpisy a tituly kapitol: doporučujeme 14 bodů

  • řádkování: 1,5

  • úprava stránky: horní okraj – 3,5 cm; dolní okraj – 3,0 cm; levý okraj – 3,5 cm; pravý okraj – 2,5 cm

  • minimální požadavek je 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, při uvedené úpravě vychází na stránku cca 1800 znaků (bez mezer)

  • text je oboustranně zarovnán

  • mezery mezi odstavci: doporučujeme o velikosti 6 bodů

  • číslování stránek: arabskými číslicemi, doporučujeme dole a uprostřed

  • číslují se všechny strany ZP, ale na některých stránkách se číslo nezobrazuje (titulní strana, poděkování, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou apod.)

  • nepoužívat ENTER na konci řádku, pouze na konci odstavce

  • slova na konci řádku nerozdělovat (nedělat pomlčku)

  • u jednohláskových předložek doporučujeme používat pevnou vazbu

  • poznámky: velikost písma 12 (doporučujeme vkládat na konci stránky)

  • pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění

   Např. 1.

   1.1.

   mezi číslem a textem (v názvu kapitoly) jsou 2 pevné mezery

 • Další požadavky

  • Citace mají vycházet z ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197

  • Odkazy doporučujeme uvádět jako odkaz v závorce – např.: (Pelikán, 1998). Viz  část 4.1 Harvardský systém (forma jméno-datum) v publikaci BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

  • Doslovné citace jako odkaz v závorce – např.: (Průcha, 2009, s. 216)

  • Jazyk práce musí respektovat normu spisovné češtiny

Např. 1.

1.1

1.2

mezi číslem a textem (v názvu kapitoly) jsou 2 pevné mezery


Další požadavky


 • Citace mají vycházet z ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197

 • Odkazy doporučujeme uvádět jako odkaz v závorce – např.: (Pelikán, 1998). Viz  část 4.1 Harvardský systém (forma jméno-datum) v publikaci BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf


 • Doslovné citace jako odkaz v závorce – např.: (Průcha, 2009, s. 216)

 • Jazyk práce musí respektovat normu spisovné češtiny


6. DOPORUČENÁ LITERATURA a VZOR BIBLIOGRAFICKÉ NORMY


LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-64-1.


BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.


BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické reference: Výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Created: 1996-11-06. Last updated: 2012-05-09. © Eva Bratková, 1996-2013 [2012-05-14]. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.


Citace.Com: návod na využívání generátoru citací [online]. Verze 1.0. Brno: Citace.com, 18.6.2012 [cit. 2012-09-20]. Dostupné Citace.com. ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.
Poslední změna: 23. listopad 2017 09:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám