Učíme se česky - čeština jako druhý jazyk

Podpořilo MŠMT v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013


Proč e-learningový výukový program vznikl a komu je určený?


Hlavním cílem e-learningového výukového programu Učíme se česky – čeština jako druhý jazyk je přispět k odstranění komunikační bariéry žáků-cizinců pocházejících z čínsky mluvícího prostředí, kteří se vzdělávají v českých základních školách. Šetření na pražských základních školách, které bylo realizováno v letech 2009, 2010 a 2011 a bylo finančně podpořeno z Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, potvrdilo obecně sdílenou domněnku, že čínské děti studující v České republice mají oproti spolužákům jiných národností obecně větší problémy se zvládáním češtiny. To může negativně ovlivnit jak jejich výsledky ve škole, tak socializaci do kolektivu třídy a následně i do české majoritní společnosti. Jedním z důvodů je to, že se čínské děti při vstupu do české školy setkávají s češtinou zpravidla poprvé, a mívají tak téměř nulové počáteční komunikační dovednosti. Dalším důvodem je jazyková vzdálenost mezi češtinou a čínštinou, která je obrovská a především díky ní není výjimkou, že čínské děti po roce pobytu v České republice sice poznávají jednotlivá slova na předloženém obrázku, ale na jednoduché otázky typu: „Odkud jsi? Kdy ses narodil/a?“, zpravidla stále nedokáži odpovědět. Výše zmiňované šetření realizované na pražských základních školách také prokázalo, že největší problémy mají čínské děti s produktivními dovednostmi. I po delší době strávené v české škole mají problémy s psaním a především mluvením. Tato skutečnost může být do jisté míry ovlivněna zvykem čínské komunity i v prostředí hostitelské země stále udržovat silné společenské vazby v rámci své komunity, který nenutí jednotlivé členy aktivně používat jazyk majoritní společnosti. Proces učení jazyka hostitelské země tak nemusí být dostatečně podpořen rodinným prostředím. Celá zodpovědnost za osvojení si češtiny mnohdy leží na škole a jednotlivých učitelích. Přitom v současné době neexistují žádné ucelené studijní materiály, které by byly konkrétně zaměřené na podporu výuky jazyka čínských dětí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat první krok tímto směrem a pokusit o vytvoření e-learningového podpůrného vzdělávacího materiálu určeného pro čínské žáky s téměř nulovými znalostmi češtiny. Ačkoliv je výukový materiál primárně určen pro čínské žáky českých základních škol, e-learningová učebnice nemusí být využívána výhradně Číňany. Věříme, že může být užitečná i pro děti-cizince pocházejících z jiných jazykových prostředí.


Poslední změna: 8. březen 2016 09:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: