Odborné monografie

Odborné monografie


  • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 181 s. ISBN 80-7290-148-6.


Kapitoly v odborných monografiích


  • KOHNOVÁ, Jana. Die Studenten Bewegung der sechziger Jahre in der ČSSR als Erfahrung einer Generation. In BRENER, Ch., BRAUN, K., KASPER, T. Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten. (1918 - 1989). München, Collegium Carolinum, Vandenbeck & Ruprecht, 2016, s. 335-357. ISBN 978-3-525-37311-8.

  • KOHNOVÁ, Jana. Kvalita ve vzdělávání učitelů ve světle novely zákona o pedagogických pracovnících. In KASPER, T., DYMOKURSKÝ, O. (Eds.). Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, s. 121-131. ISBN 978-80-905245-1-4.

  • KOHNOVÁ, Jana. Význam komplexní podpory rozvoje učitelstva a učitelské profese. In FERENCOVÁ, Janka; IŠTVAN, Imrich. Križovatky na cestách k učitel'stvu: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Katedra pedagogiky Fakulty humanitných a prírodných vied Přešovskej univerzity v Prešove a Škola plus, 2013, s. 350-360. ISBN 978-80-555-0985-3.

  • KOHNOVÁ, Jana. Současné trendy v dalším vzdělávání učitelů. In DANIELOVÁ, Lenka; LINHARTOVÁ, Dana; FEJFAROVÁ, Helena (eds.). Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. Brno: Pro Mendelovu univerzitu v Brně vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2012, s. 84 - 92. ISBN 978-80-210-5872-9.

  • KOHNOVÁ, Jana. Modely dalšího vzdělávání učitelů v historii českého školství. In KOHNOVÁ, Jana et al. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 21 - 36. ISBN 978-80-7290-625-3.

  • KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 413 - 418. ISBN 978-80-7367-546-2.

  • KOHNOVÁ, Jana. Modely profesního rozvoje učitelů. In SPILKOVÁ, Vladimíra; VAŠUTOVÁ, Jaroslava et al. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, s. 279 - 286. ISBN 978-80-7290-384-9.Poslední změna: 31. srpen 2017 15:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám