Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Tento projekt podpořila GA ČR


Registrační číslo projektu: 16-17708S

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2018


Hlavním cílem projektu je systematická analýza současné podoby fungování domácího vzdělávání v České republice v komparaci se situací v zahraničí. Analýza bude zahrnovat výzkum těchto nejvýznamnějších aspektů:


1. Organizačně institucionálních


 • Legislativní úprava domácího vzdělávání;

 • Vztah rodiny a školy;

 • Rodiče jako vzdělavatelé;

 • Vliv školy na průběh a výsledky domácího vzdělávání;

 • Role podpůrných organizací;

 • Vliv formálních a neformálních skupin na průběh a výsledky vzdělávání;

 • Způsoby hodnocení výsledků domácího vzdělávání.


2. Sociálně-ekonomických


 • Složení domácnosti a velikost rodin;

 • Vzdělání rodičů a jejich socioekonomické postavení;

 • Hodnotová orientace.


3. Pedagogicko-didaktických


 • Způsoby a formy vzdělávání;

 • Vyučované předměty;

 • Osoba vzdělavatele;

 • Hodinová dotace jednotlivým předmětům;

 • Denní, týdenní a roční harmonogram vzdělávání;

 • Didaktické aspekty vzdělávání;

 • Analýza výsledků vzdělávání.


4. Sociálně-psychologických


 • Motivy rodičů pro domácí vzdělávání;

 • Otázky spojené se socializací – čas trávený s vrstevníky;

 • Schopnost domácích školáků zapojit se po ukončení domácího vzdělávání do škol;

 • Sebepojetí dětí.


V projektu budeme pracovat se čtyřmi cílovými skupinami: aktuálně vzdělávanými domácími školáky, jejich rodiči, dnes již dospělými absolventy domácího vzdělávání a jejich rodiči, kteří je vzdělávali před cca 10-15 lety. Kromě těchto cílových skupin budou našimi komunikačními partnery také zástupci škol, pod jejichž patronací se domácí vzdělání realizuje, a představitelé sdružení domácího vzdělávání a dalších organizací, které v této oblasti nabízejí podporu.


Poslední změna: 6. březen 2016 23:57 
Sdílet na: