Informace o e-učebnici


Předložený materiál slouží k podpoře výuky češtiny ve všech čtyřech řečových oblastech, se zvláštním zřetelem na podporu výuky produktivních dovedností, se kterými mívají tyto děti v praxi největší potíže. Témata jednotlivých lekcí byla zvolena tak, aby dětem zjednodušila komunikaci v prvních dnech a týdnech strávených v českých školách. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé lekce tematicky zaměřené na základní frazeologii a slovní zásobu používanou při seznámení, ve škole, v rodině, ale i v soukromém životě. Jednotlivé výrazy se v průběhu lekcí neustále s malými obměnami opakují, aby si je děti zautomatizovaly.


Pro zvýšení kvality celého materiálu jsme spolupracovali se zkušeným sinologem s praxí s výukou dětí i dospělých čínské národnosti. To nám umožnilo při tvorbě e-learningové učebnice respektovat řadu diferencí mezi českým a čínským pojetím ve vnímání jazyka a jeho osvojování. Na doporučení sinologa byla zařazena zvuková opora ve výsledném produktu všude tam, kde to forma cvičení umožňovala. Byl také kladen důraz na problematiku záměny hlásek, která je při osvojování češtiny u této skupiny v samém počátku nejčastějším problémem. Se sinologem byl konzultován také vhodný výběr slovní zásoby a gramatických jevů. Pro lepší porozumění byl do vzdělávacího materiálu zařazen česko-čínský slovník a překlad použitých instrukcí do čínštiny. Slovník a instrukce v čínštině jsou určené především pro uživatele, kteří používají učebnici v domácím prostředí samostatně, a v jejich blízkém okolí není v daném okamžiku nikdo, kdo by jim mohl v případě neporozumění českým instrukcím pomoci.


Celým kurzem děti provází česká rodina Novákových a čínská rodina Li. Každá lekce má svoji gramatiku. Vzhledem k tomu, že smyslem e-learningovou učebnice je budovat základy jazyka, v plné šíři lekce obsahují pouze konjugaci sloves: mít, být a dělat. S ostatními slovesy je pracováno jen v první osobě singuláru. Pro potřeby tohoto materiálu rovněž nepovažujeme za významné pouštět se do hlubšího výkladu deklinace a konjugace. V případě, že ve slově dochází ke změně koncovky, uživatele na to graficky upozorňujeme, ale neprovádíme hlubší analýzu. V prvotní fázi seznámení s českým lexikem to nepovažujeme za důležité. Samotný e-learningový podpůrný výukový materiál se skládá z osmi lekcí:


  • První lekce seznamuje uživatele s českou abecedou, českým hláskovým systémem - tedy dělením českých hlásek na samohlásky a souhlásky, jejich rozlišováním, specifikem délky české samohlásky. V rámci první lekce jsou uživatelé tohoto vzdělávacího materiálu současně seznamování s číslovkami od 1 do 10.


  • Druhá lekce se zaměřuje na fráze užívané v českém jazykovém prostředí při seznamování a frází „Kdo je to?“. Žáci se seznamují s českými jmény, odlišnostmi při psaní českých a čínských jmen a označením národností Čech a Číňan.


  • Třetí lekce učí žáky správně pozdravit a odpovědět na otázku „Odkud jsi?,“ naznačuje rozdíl mezi formálním a neformálním komunikačním vztahem (vykání/tykání).


  • Čtvrtá lekce se zaměřuje na to, jak odpovědět na otázku „Jak se máš?“ a základní slovní zásobu slov kolem nás. V gramatice je následně prezentována konjugace slovesa mít v přítomném čase v pozitivní formě.


  • Pátá lekce seznamuje uživatele se základním lexikem týkajícím se rodiny. V gramatice je prezentováno sloveso jmenovat se ve formách singuláru a posesivní zájmena můj a tvůj.


  • Šestá lekce je zaměřená na rozlišování několika základních profesí a jejich podobě v maskulinu i femininu (učitel/učitelka, prodavač/prodavačka, doktor/doktorka) a především na základní lexikum z oblasti školy a orientace v místnosti (třídě). V gramatické části je pozornost věnována přechylování u profesí, demonstrativním zájmenům v singuláru a rozlišením rodů podle koncovky substantiv.


  • Sedmá lekce se věnuje prezentaci oblečení a barev, procvičuje demonstrativní zájmena, přičemž se uživatel seznamuje s demonstrativem ty. V gramatice je nastíněný akuzativ singuláru feminina a konjugace slovesa mít v negativní formě.


  • Osmá lekce se zabývá tématem volného času a odpovědí na otázku: ,,Co děláš?“. Slovesa v této lekci jsou téměř výhradně použita v 1. osobě singuláru. To se netýká slovesa dělat, jehož kompletní konjugaci se věnuje gramatická část.


V průběhu celého výukového programu je gramatický rod rozlišen barevně: maskulinum modře, femininum červeně a neutrum zeleně. Základní podmínkou užívání této e-learningové učebnice je znalost grafického systému – latinka. Dále je nezbytná česká klávesnice, a to především v úlohách psaní.


Poslední změna: 7. březen 2016 01:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám