Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol

Tento projekt podpořila GA ČR


Registrační číslo projektu: 13-32373S


Doba řešení: 1. ledna 2013 - 31. prosince 2015


Projekt je zaměřen na studium problematiky integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do českých základních škol a české společnosti. Projekt se snaží odpovědět na tři klíčové otázky:


  • 1. Jaká je úroveň osvojení češtiny žáky s odlišným mateřským jazykem v českých základních školách podle SERR?


  • 2. Jak žáci s odlišným mateřským jazykem postupují při osvojování češtiny v receptivních a produktivních řečových dovednostech, a které faktory tento proces ovlivňují.


  • 3. Zda řečové dovednosti žáků s odlišným mateřským jazykem ovlivňují jejich sociální interakci v třídním kolektivu.


Abychom byli schopni naplnit výše stanovené cíle projektu, projektový tým vytvoří diagnostické testy pro zjišťování úrovně osvojení češtiny dětmi s odlišným mateřským jazykem. Tyto diagnostické testy budou aplikované na skupině žáků-cizinců českých základních škol. Zjištěné výsledky budou analyzovány a publikovány. Studie bude doplněna realizací sociometrických testů a rozhovory s dětmi.Poslední změna: 18. září 2016 00:13 
Sdílet na: